Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/5/2021

(FO) Malík Martin (10.06.1985)

V Majeri 228/12 , 90061 Záhorská Ves

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.09.2021
Zverejnený v OV č.:
179/2021
Dlžník:
Malík Martin IČO 10.06.1985, , V Majeri 228/12, 90061 Záhorská Ves,
Správca:
JUDr. Michaela Voleková , Trnavská 27, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/5/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/5/2021 S1518
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o vypísaní prvého kola ponukového konania

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty, sídlo kancelárie: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, zapísaná v zozname správcov pod č. S 1518 – správca úpadcu: Martin Malík, nar. 10.06.1985,  V Majeri 228/12, 900 61 Záhorská Ves, občan SR (ďalej len „úpadca“) vyhlasuje v zmysle § 167p ods. 1 ZKR prvé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu pozostávajúceho z obchodného podielu v obchodnej spoločnosti tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 176/2021 zo dňa 13.09.2021.

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti tvoriaci všeobecnú podstatu úpadcu, ktorý je predmetom verejného ponukového konania je špecifikovaný nasledovne:

Majetková podstata ponukového konania 

100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti  ARIZOM s.r.o., so sídlom V Majeri 228/12, Záhorská Ves 900 65, IČO: 36 203 556, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 40050/B, oddiel Sro, súpisová hodnota: 300.000,- SK, t.j. 9.958,20,- EUR. (ďalej len „obchodný podiel“)

Spoločnosť, kde má úpadca obchodný podiel bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 12.01.2001. Počas existencie obchodnej spoločnosti nebolo podané ani jedno daňové priznanie a v registri účtovných závierok sa nenachádza žiaden účtovný dokument. Podľa informácii od úpadcu účtovné dokumenty neboli vyhotovené.

Podmienky predaja a cena:

Obchodný podiel tvoriaci všeobecnú podstatu úpadcu sa bude vo verejnom ponukovom konaní predávať ako samostatná majetková podstata (ďalej len „majetková podstata“), pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za príslušnú majetkovú podstatu.

Preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % ponuky na kúpnu cenu, musí každý záujemca zložiť na účet úpadcu IBAN: SK05 1100 0000 0026 2183 4269 vedený v Tatra banka a.s. do 30.09.2021 do 23.59 hod. spolu s označením platby „majetková podstata Malik“. V prípade bezhotovostného prevodu musí byť preddavok na kúpnu cenu v rovnakom termíne pripísaný na vyššie určený účet. Preddavok na kúpnu cenu sa započítava do kúpnej ceny úspešného záujemcu. Kúpnu cenu nie je možné platiť šekom, takáto ponuka bude správcom odmietnutá.

Ak záujemca nezloží preddavok na kúpnu cenu včas, alebo zloží preddavok na kúpnu cenu v sume nižšej ako je 100%, t.j. najvyššiu kúpnu cenu za príslušnú majetkovú podstatu, na takúto ponuku sa nebude prihliadať.

V prípade, ak záujemca zloží nižší preddavok na kúpnu cenu ako je ponúkaná kúpna cena uvedená v ponuke záujemcu, má sa za to, že záujemca uplatnil ponuku v sume zloženého preddavku na kúpnu cenu.

 

Lehota na podanie ponuky: Ponuky je potrebné podať do 01.10.2021 do 11:00.

 

Forma účasti záujemcu:

Záujemca o kúpu musí doručiť ponuku správcovi konkurznej podstaty na adresu: JUDr. Michaela Voleková, správca so sídlom: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, správca úpadcu: Martin Malik, nar. 06.08.1960, bytom: Kukučínova 139/94, 901 01 Malacky, občan SR v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ s označením spisovej značky konkurzného konania: 31OdK/5/2021, a úpadcu: „MARTIN MALIK“ Obálka musí byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie. Bez tohto zabezpečenia bude ponuka odmietnutá. Ponuku, ktorá bola písomne doručená správcovi, nemožno dodatočne dopĺňať, meniť, ani ju nemožno vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet ponukového konania. V prípade viacerých ponúk jedného účastníka podaných na majetkovú podstatu, sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou kúpnou cenou.

 Písomná ponuka musí obsahovať:

- vyjadrenie záujemcu, že kupuje majetkovú podstatu

- písomná ponuka fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom, ktorý je v súlade s podpisovým právom zakotveným v obchodnom registri a musí byť opatrený odtlačkom pečiatky,

- v prípade právnickej osoby aj výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,

- písomný záväzok záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní po vyhlásení výsledkov ponukového konania uzavrie so správcom zmluvu, ktorou správca prevedie na záujemcu všetky práva k predmetu zmluvy,

- záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch,

- ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženého preddavku na kúpnu cenu (zábezpeka). Tento písomný záväzok musí záujemca samostatne vlastnoručne podpísať,

- výpis z banky o zaplatení resp. potvrdenie o vložení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu na účet úpadcu IBAN: SK05 1100 0000 0026 2183 4269 vedený v Tatra banka a.s.,

- číslo účtu pre prípad neúspešnosti v ponukovom konaní za účelom vrátenia uhradeného preddavku kúpnej ceny.

 

Ponuky doručené správcovi včas sa vyznačia nasledovne:

- dátum, kedy boli doručené,

- hodinu, kedy boli doručené,

- poradové číslo.

 

Otváranie obálok:

- otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu dňa 01.10.2021 o 15:00 hod.,

- o otváraní obálok správca vyhotoví písomný protokol.

 

Vyhodnotenie:

- vyhodnotenie zistených ponúk správca vykoná najneskôr do nasledujúceho dňa odo dňa otvárania obálok,

- ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou za  obchodný podiel zaradený do príslušnej majetkovej podstaty ponukového konania, minimálne však vo výške 100% sumy t.j. najvyššiu kúpnu cenu za príslušnú majetkovú podstatu, ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky ponukového konania.

- v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné doplnenie ponuky. Ak nebudú doručené podľa pokynov správcu doplňujúce ponuky, správca určí víťaza žrebom,

- o výsledku ponukového konania správca informuje záujemcov písomne,

- v lehote 3 dní od vyhlásenia výsledkov ponukového konania správca s víťazom verejného ponukového konania uzavrie zmluvu, ktorou správca prevedie na záujemcu všetky práva k predmetu zmluvy. Správca ostatným účastníkom oznámi výsledok verejného ponukového konania a neúspešným záujemcom do 7 pracovných dní od vyhodnotenia vráti uhradený preddavok na ponúkanú kúpnu cenu, pričom im nevzniká nárok na úroky pripísané bankou na správcovský účet.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré boli dodatočne menené a dopĺňané. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek ponuku.

 

JUDr. Michaela Voleková, správca