(PO) ETERBASE, a.s., IČO 52380505

Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava - Staré mesto

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
7.9.2021
Dátum zverejnenia:
17.09.2021
Zverejnený v OV č.:
179/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
31K/5/2021
ICS:
1121205287
Vydal:
JUDr. Milan Krajči
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
ETERBASE, a.s. IČO 52380505, , Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava - Staré mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
ETERBASE, a.s. IČO 52380505, , Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava - Staré mesto, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ETERBASE, a.s., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 52380505, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ETERBASE, a.s., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 52380505, takto
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ETERBASE, a.s., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 52380505.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: