(PO) EVENTBASE s.r.o., IČO 51063042

Trhová 54, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
7.9.2021
Dátum zverejnenia:
17.09.2021
Zverejnený v OV č.:
179/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
31K/4/2021
ICS:
1121204633
Vydal:
JUDr. Milan Krajči
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
EVENTBASE s.r.o. IČO 51063042, , Trhová 54, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika
Navrhovatelia:
EVENTBASE s.r.o. IČO 51063042, , Trhová 54, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EVENTBASE s.r.o., so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, IČO: 51 063 042, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EVENTBASE s.r.o., so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, IČO: 51 063 042, takto
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: EVENTBASE s.r.o., so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, IČO: 51 063 042.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: