(PO) INTER CARGO TRANSPORT s.r.o. v likvidácii, IČO 35975911

Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
9.9.2021
Dátum zverejnenia:
17.09.2021
Zverejnený v OV č.:
179/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
33K/37/2021
ICS:
1121206014
Vydal:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
INTER CARGO TRANSPORT s.r.o. v likvidácii IČO 35975911, , Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
INTER CARGO TRANSPORT s.r.o. v likvidácii IČO 35975911, , Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INTER CARGO TRANSPORT s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 35 908 203, za ktorého koná likvidátor. JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S 459, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: INTER CARGO TRANSPORT s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 35 908 203.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: