Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/53/2021

(FO) Turták Miroslav (18.09.1991)

Prešov , 08001 Prešov

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
20.09.2021
Zverejnený v OV č.:
180/2021
Dlžník:
Miroslav Turták IČO 18.09.1991, , Prešov bez s.č., 08001 Prešov,
Správca:
Ing. Jarmila Lišivková , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
3OdK/53/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/53/2021 S1857
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty Miroslav Turták, nar.: 18.09.1991, 080 01  Prešov, sp. zn.: 3OdK/53/2021

 

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

 

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

 

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

 

V Bardejove, dňa 14.09.2021

Ing. Jarmila Lišivková – správca