Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/52/2021

(FO) Ukropec Marek (29.08.1980)

Bzovícka 3175, 85107 Bratislava-Petržalka

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.09.2021
Zverejnený v OV č.:
181/2021
Dlžník:
Ukropec Marek IČO 29.08.1980, , Bzovícka 3175 / 18, 85107 Bratislava-Petržalka,
Správca:
Mgr. Jana Lenková , Krížna 38, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/52/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/52/2021 S1211
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka: Marek Ukropec, nar. 29. augusta 1980, bytom Bzovická 3175/18, 851 07 Bratislava (ďalej len „dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.: 31OdK/52/2021,  v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky.

 

Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK66 7500 0000 0040 0064 5421.

 

Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive (§ 32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na správcom zverejnený bankový účet bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (§ 32 ods. 7 písm. b) ZoKR). Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

V Bratislave, 17.09.2021

 

Mgr. Jana Lenková, SKP