Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/268/2021

(FO) Raninec Marián (13.10.1981)

Svätoplukova 2720, 05801 Poprad

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.09.2021
Zverejnený v OV č.:
181/2021
Dlžník:
Raninec Marián IČO 13.10.1981, , Svätoplukova 2720 / 4, 05801 Poprad,
Správca:
, Rázusova 125, 09301 Vranov nad Topľou,
Spisová značka súdu:
3OdK/268/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/268/2021 S1865
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

 

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: : Marián Raninec, nar. 13.10.1981, Svätoplukova 2720/4, 058 01 Poprad, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoKR) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu v tvare IBAN: SK36 7500 0000 0040 2520 7428.                                                                                            

Poznámka: pri úhrade kaucie uviesť označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky a to 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10.000 Eur.

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca