Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/276/2021

(FO) Bielik Pavol (25.07.1967)

Horná Streda 212, 91624 Horná Streda

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.09.2021
Zverejnený v OV č.:
181/2021
Dlžník:
Pavol Bielik IČO 25.07.1967, , . 212, 91624 Horná Streda,
Správca:
Ing. Katarína Roderová , Piaristická 44, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/276/2021
Spisová značka správcu:
40OdK/276/2021 S1369
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi sa začalo insolvenčné konanie. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi ( pričom tak urobiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý tvorí prílohu k tomuto oznamu ). Náležitosti predmetnej konkurznej veci: 

 

In accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, we hereby inform you that insolvency proceedings have been initiated against your debtor. We invite you to file your claims against the debtor in accordance with the procedure below (using the standard claim form attached to this notice). Particulars of the insolvency case in question:

 

Dlžník

Meno a priezvisko / obchodné meno

Pavol Bielik    

Bydlisko / sídlo:

916 24 Horná Streda 212, Slovenská republika

Dátum narodenia / IČO:

25.07.1967

Miesto narodenia:

-

Rodné číslo:

-

Ďalšie informácie o totožnosti dlžníka:

-

 

  

Debtor

Name and surname / business name

Pavol Bielik   

Residence:

916 24 Horná Streda 212, Slovak republic

Date of birth / Business ID:

25.07.1967

Place of birth:

-

Identification number:

-

Further information about the debtor's identity:

-

 

 

Konanie

Druh konania:

Konanie o oddlžení podľa 4 časti ZKR

Začatie insolvenčného konania:

15.09.2021

Sp. zn. konania:

40OdK/276/2021

Príslušný súd:

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika

Správca:  

Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, e-mail: roderova@onlinespravca.sk

 

 

Proceeding

Type of procedure:

Debt relief procedure under Part 4 of the ZKR

Initiation of insolvency proceedings:

15.09.2021

Proceeding No:

40OdK/276/2021

Competent court:

District Court Trencin, Piaristicka 27, 911 80 Trencin, Slovak Republic

Bankruptcy Trustee:

Ing. Katarína Roderová, Piaristicka 44, 911 01 Trencin, Slovak Republic, e-mail: roderova@onlinespravca.sk

 

 

 

 

Prihlasovanie pohľadávok

Orgán oprávnený prijímať prihlášky:

Správca

Adresa na prijímanie prihlášok:

Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Spôsob podania prihlášok:

Osobne, poštou, do elektronickej schránky na doručovanie.

Lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia
§ 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.

Vzor tlačiva na prihlasovanie pohľadávok:

Predstavuje prílohu tohto podania

Postup pri prihlasovaní pohľadávok:

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.

 

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky.

Následky neprihlásenia pohľadávok:

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.

 

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.

Mena prihlasovaných pohľadávok:

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

Povinnosti zabezpečených veriteľov:

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.

 

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.

 

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.

Iné údaje:

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Ustanovenie § 29 ods. 9 ZKR sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR )

 

V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto pohľadávky:

 

  1. pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň");

 

  1. budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči
    dlžníkovi;

 

  1. pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
    (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu;

 

V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania:

 

a)       príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,

 

b)       príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,

 

c)       pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,

 

d)       zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,

 

e)       peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,

 

f)        trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.

 

V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky:

 

a)       pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,

 

b)       pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,

 

c)       zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,

 

d)       pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,

 

e)       pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,

 

f)        pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,

 

g)       peňažný trest podľa Trestného zákona,

 

h)       nepeňažná pohľadávka.

 

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný ( jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447- sk.do?init=true]2 ). Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2 ]. Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sk.

 

 

Logging claims

Authority authorized to receive applications:

Bankruptcy trustee

Address for receiving applications:

Piaristicka 44, 911 01 Trencin, Slovak republic

How to apply:

In person, by mail, to an electronic mailbox for delivery.

Deadlines for filing claims:

The creditor has the right to file for bankruptcy until the administrator announces in the Commercial Gazette that it is going to draw up a schedule. Provisions § 29 par. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 of the CRC shall apply mutatis mutandis.

Sample claim form:

It is annexed to this submission

To file claims:

The application must be filed in one copy with the trustee, which must be delivered to the trustee within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy. If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot exercise the right to vote. The administrator shall publish the entry of such a receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the amount entered. Service of the application to the controller has the same legal effects as the exercise of the right to court in the course of the limitation period and the expiry of the right. Only another creditor is entitled to deny the registered claim. The provisions of § 32 para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 of the ZRC shall apply mutatis mutandis.

 

The application must be submitted on the prescribed form and must contain the essentials, otherwise the application will not be taken into account. The basic requisites of the application are: name, surname and residence or name and registered office of the creditor, name, surname and residence or name and registered office of the bankrupt, legal reason for the claim, order of satisfaction of the claim in general, total amount of the claim, signature.

The application shall be accompanied by documents proving the facts set out therein. The creditor who is an entity shall state in the application a statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what extent, or the reasons why it does not account for the receivable in the accounting. Only another creditor is entitled to deny the registered claim. The provisions of § 32 para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 ZRC shall be used appropriately.

 

The application may also claim a future receivable or receivable that is subject to the fulfillment of the condition (hereinafter referred to as the “contingent receivable”); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the rights attached to the contingent receivable after it has proved to the trustee that the contingent receivable has arisen.

Consequences of failure to file claims:

If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to fair satisfaction of the creditor; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of general nature, the intention of which was compiled in the Commercial Gazette after the application was filed with the administrator. The administrator shall publish the entry of such a receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the amount entered.

 

In the case of a secured claim, the application delivered to the trustee must also duly and timely exercise the security right, within the basic registration period of 45 days from the date of bankruptcy, otherwise it will expire.

Currency of registered claims:

The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by the administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the bankruptcy by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a currency whose reference exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by a professionally appointed administrator.

Obligations of secured creditors:

For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and legal reason for the creation of the security right. The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories in the application form, while the accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its origin.

 

A secured home loan creditor shall only be able to apply if the claim on the home loan is already fully payable, or if the secured creditor whose security right is earlier has applied, as the administrator without undue delay in the secured home loan creditor. notify in writing.

 

In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a bankrupt other than the bankrupt is also claiming his claim by bankruptcy if it is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such a creditor can only be satisfied by the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his claim, and can exercise voting rights at the creditors' meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets which he is secured with. If such a creditor fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not taken into account in the bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material concerned has enriched, as a claim against the estate, which shall, however, be settled only after the satisfaction of all other claims against that estate.

Other data:

e territory of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for service with domicile or registered office in the Slovak Republic and notify the administrator of the appointment in writing, otherwise the documents will be delivered to him only by publication in the Business Journal. Anyone who, with a reservation of title, could otherwise request the exclusion of an item from the inventory, may exercise his rights in bankruptcy by filing the application in the same way as he would exercise a security right. Such a creditor entrusts the trustee with the application to register and monetize the property subject to ownership. The provisions governing the position of the secured creditor shall apply mutatis mutandis to the status of such a creditor. Article 29 para. 9 The CRC shall also apply to the exercise of rights by a creditor who has leased the case to the debtor for a fixed term rent with a view to transfering the leased thing to the debtor's property. Upon expiry of the basic application period, the administrator shall submit to the court, together with his opinion, a list of submissions deemed not to be considered as applications, and the court shall without undue delay determine whether such applications are to be considered as applications . The court shall deliver the order to the administrator, who shall notify the persons concerned. (§ 30 (1) ZKR). A claim filing a claim that is filed by bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)

 

Pursuant to Section 166a para. 1 of the Criminal Code, unless otherwise provided by this Act (Sections 166b and 166c), the following receivables are satisfied in bankruptcy:

 

(a)    a claim which arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or the protection against creditors was granted (the "record date");

 

(b)    the future claim of the guarantor, the co-borrower or any other person against whom the claim is due debtor;

 

(c)    a claim arising from the termination or withdrawal of the contract (§ 167d) in the case of a contract concluded prior to bankruptcy

 

Pursuant to Section 166b para. 1 ZKR, are claims excluded from satisfaction:

 

(a)   the receivable accessories that exceed 5% of the principal of the receivable for each
calendar year of the existence of the receivable to which the entitlement arose prior to the record date; for a period shorter than a calendar year, an enforceable aliquot part of the accessories remains,

 

(b)    the accessories of the claim to which the claim arose on the decisive day and after the decisive day; this does not apply to a housing loan claim, unless it has been declared bankrupt,

 

(c)      a promissory note, if it was signed by the debtor before the record date;

 

(d)   contractual penalties and other financial penalties, whether private or public, where the obligation giving rise to the right to impose or impose such a penalty or penalty was breached before the operative date;

 

e)      monetary claims belonging to or belonging to a related party of the debtor and which arose before the decisive date;

 

(f)    the costs incurred by the parties in connection with their participation in the insolvency proceedings or in the repayment schedule.

 

Pursuant to Section 166c para. 1 ZKR, the following claims are not affected by the debt relief:

 

(a)     a claim by a creditor - natural person who has not been acquired by assignment, transfer or passage, except inheritance, unless such claim has been filed in bankruptcy because the creditor has not been notified in writing by the trustee that bankruptcy has been declared; § 166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:

 

(b)    a claim for legal aid granted to a debtor by the Legal Aid Center in connection with a debt relief procedure;

 

(c)    a secured claim to the extent that it is covered by the value of the subject of the security
right; § 166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:

 

(d)    a claim for liability for damage to health or willful misconduct, including the accessories of   such a claim;

 

(e)      the child's maintenance claim, including the accessories of such a claim;

 

(f)       labor claims against the debtor,

 

(g)      a fine under the Penal Code,

 

 (h)     non-monetary receivable.

 

Claims may be submitted in any official language of the institutions of the European Union. Notwithstanding this, however, you may later be required to submit a translation into the official language of the Member State in which proceedings are instituted or, where there are several official languages ​​in that Member State, in the official language or one of the official languages ​​of the place , in which the insolvency proceedings have been opened, or in any other language indicated by the Member State as acceptable (the languages ​​indicated by the Member States can be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447- en.do ? init = true] 2). Further information on insolvency proceedings in Member States can be found by clicking on the following link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?init=true2]. Relevant information on the specific insolvency proceedings covered by this notice can be obtained at the following website of the European e-Justice Portal: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en.