Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/276/2021

(FO) Bielik Pavol (25.07.1967)

Horná Streda 212, 91624 Horná Streda

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.09.2021
Zverejnený v OV č.:
181/2021
Dlžník:
Pavol Bielik IČO 25.07.1967, , . 212, 91624 Horná Streda,
Správca:
Ing. Katarína Roderová , Piaristická 44, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/276/2021
Spisová značka správcu:
40OdK/276/2021 S1369
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Pavol Bielik, nar. 25.07.1967, trvale bytom 916 24 Horná Streda 212, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/276/2021, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je:

IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

  • bolo podané na predpísanom tlačive 
  • na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR  s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

   

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10 000 Eur.

Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Ing. Katarína Roderová, správca