Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/276/2021

(FO) Bielik Pavol (25.07.1967)

Horná Streda 212, 91624 Horná Streda

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
21.09.2021
Zverejnený v OV č.:
181/2021
Dlžník:
Pavol Bielik IČO 25.07.1967, , . 212, 91624 Horná Streda,
Správca:
Ing. Katarína Roderová , Piaristická 44, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/276/2021
Spisová značka správcu:
40OdK/276/2021 S1369
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Pavol Bielik, nar. 25.07.1967, trvale bytom 916 24 Horná Streda 212, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/276/2021 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné  vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0905/517256, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk.

Ing. Katarína Roderová, správca