(PO) SNOWDROP s.r.o. s likvidáciou, IČO 35967251

Klincová 37, 82108 Bratislava-ružinov

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
9.9.2021
Dátum zverejnenia:
21.09.2021
Zverejnený v OV č.:
181/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
4K/31/2021
ICS:
1121204697
Vydal:
JUDr. Branislav Harabin
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
SNOWDROP s.r.o. v likvidácii IČO 35967251, , Klincová 37, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
JUDr. Martin Aksamit , Michalská 14, 81101 Bratislava, Slovenská republika SNOWDROP s.r.o. v likvidácii IČO 35967251, , Klincová 37, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SNOWDROP s.r.o., so sídlom Klincová č. 37, 821 08 Bratislava, IČO: 35 967 251, za ktorého koná likvidátor: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom Michalská č. 14, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1659, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SNOWDROP s.r.o., so sídlom Klincová č. 37, 821 08 Bratislava, IČO: 35 967 251.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: