Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/38/2021

(FO) Lakatoš Bartolomej (10.08.1983)

Hlavná ulica 2, 07643 Boťany

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
22.09.2021
Zverejnený v OV č.:
182/2021
Dlžník:
Lakatoš Bartolomej IČO 10.08.1983, , Hlavná ulica 2 / 3, 07643 Boťany,
Správca:
JUDr. Igor Varga , Hviezdoslavova 1234/4, 07501 Trebišov,
Spisová značka súdu:
9OdK/38/2021
Spisová značka správcu:
9OdK/38/2021 S898
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Bartolomej Lakatoš, nar. 10.08.1983, bytom: Hlavná ulica 2/3, 076 43  Boťany, podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 9OdK/38/2021 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:

  • Oddelená podstata:

žiadny majetok

      V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR. 

   

                                                                                          JUDr. Igor Varga,

                                                                                              správca KP