Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/38/2021

(FO) Lakatoš Bartolomej (10.08.1983)

Hlavná ulica 2, 07643 Boťany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
22.09.2021
Zverejnený v OV č.:
182/2021
Dlžník:
Lakatoš Bartolomej IČO 10.08.1983, , Hlavná ulica 2 / 3, 07643 Boťany,
Správca:
JUDr. Igor Varga , Hviezdoslavova 1234/4, 07501 Trebišov,
Spisová značka súdu:
9OdK/38/2021
Spisová značka správcu:
9OdK/38/2021 S898
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

V konkurznej veci dlžníka Bartolomej Lakatoš, nar. 10.08.1983, bytom: Hlavná ulica 2/3, 076 43  Boťany, vedenom pod č. k. 9OdK/38/2021 správca oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. v mieste sídla správcu: JUDr. Igor Varga, advokát, správca KP, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01  Trebišov, tel. kontakt 0915 951 000, email: judrigorvarga@gmail.com.

 

JUDr. Igor Varga,

  správca KP