Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/523/2020

(FO) Bongilaj Václav (19.04.1972)

J. Smreka 485, 02001 Púchov

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
22.09.2021
Zverejnený v OV č.:
182/2021
Dlžník:
Bongilaj Václav IČO 19.04.1972, , J. Smreka 485 / 8, 02001 Púchov,
Správca:
JUDr. Juraj Macík , Piaristická 276/46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/523/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/523/2020 S1707
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca dlžníka: Václav Bongilaj, nar. 19.04.1972, trvale bytom J. Smreka 485/8, 02 001 Púchov, sp. zn. 38OdK/523/2020, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") oznamuje, že ani ku dňu 10.09.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do všeobecnej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, t. j. všeobecná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:

Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo zisťovania samotného správcu bolo zistené, že dlžník je podielovým spoluvlastníkom s podielom o veľkosti ½ k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 3919, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor pre okres Púchov, obec Púchov, katastrálne územie Horné Kočkovce, a to:

  • bytu č. 9, nachádzajúcom sa na 2. poschodí, vo vchode č. 8 v bytovom dome so súpisným číslom 485 postavenom na pozemku parcely registra „C“ č. 1517 o výmere 431 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 52/988 vzhľadom k celku,

Na predmetných nehnuteľnostiach viazne zák. záložné právo v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebyt. priestorov v byt. dome č.s. 485 podľa § 15 ods. 1 zák. č.182/93 Z.z.  

Dlžník si v zmysle zoznamu majetku uplatnil na spoluvlastnícky podiel k bytu vrátane príslušenstva nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.

V zmysle § 167o ods. 2 ZKR, "obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca. Ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia."

V zmysle 167k ods. 8 ZKR: ,,Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov oznámených zabezpečeným veriteľom.“ Zabezpečený veriteľ Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 485 v Púchove, J. Smreka 485/6, 020 01 Púchov, na písomnú výzvu neoznámil správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky.

V zmysle 167k ods. 6 ZKR: ,,Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva. Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha konkurzu, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na náklady konkurzu. Do času, kým takýto znalecký posudok nie je vyhotovený, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Ak v konkurznej podstate nie sú peňažné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku, správca zabezpečí jeho vyhotovenie, ak ktorýkoľvek veriteľ zloží preddavok na trovy znaleckého posudku.“

Podľa odhadu správcu by po speňažení majetku dlžníka a odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné (a to bez ohľadu na akúkoľvek výšku prípadnej zabezpečenej pohľadávky veriteľa Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 485 v Púchove, J. Smreka 485/6, 020 01 Púchov) uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky veriteľov.

Správca týmto informuje veriteľov, že v konkurznej podstate sa nenachádza dostatok finančných prostriedkov na vypracovanie znaleckého posudku. V prípade, že niektorý veriteľ má záujem o vypracovanie znaleckého posudku, môže zložiť preddavok na úhradu znaleckého posudku vo výške 250 Eur na účet č. SK18 8330 0000 0026 0175 4333, VS: 022, poznámka: "preddavok na ZP"

JUDr. Juraj Macík, správca