Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/214/2021

(FO) Dzurňák Gerhard (22.12.1964)

Hlavná 478, 05333 Nálepkovo

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.09.2021
Zverejnený v OV č.:
183/2021
Dlžník:
Dzurňák Gerhard IČO 22.12.1964, , Hlavná 478 / 103, 05333 Nálepkovo,
Správca:
JUDr. Veronika Doláková , PhD. , Zimná 62, 05201 Spišská Nová Ves,
Spisová značka súdu:
32OdK/214/2021
Spisová značka správcu:
32OdK/214/2021 S1587
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, týmto ako správca dlžníka Gerhard Dzurňák, narodený: 22.12.1964, bytom: Hlavná 478/103, 053 33 Nálepkovo, SR oznamujem, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Košice I, sp.zn.: 32OdK/214/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 177/2021 z 14.09.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Veronika Doláková PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt Gerhard Dzurňák, born on 22 of December 1964, domicile Hlavná 478/103, 053 33 Nálepkovo, Slovak Republic,  our duty is to inform you, that District Court Košice I, No. 32OdK/214/2021, promulgated in the Commercial bulletin No. 177/2021 dated 14.09.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Veronika Doláková PhD., office seat: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, trustees No.: S1587 as the legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde (§ 167l ods. 3 ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The application delivered into the mailbox of the trustee is considered as delivered even in the court (§ 167l sec. 3 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 1 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 6 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 167l ods. 1 ZKR, § 30 ods. 2 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 167l sec. 1 BRA, § 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on insolvency proceedings.

JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca