Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/214/2021

(FO) Dzurňák Gerhard (22.12.1964)

Hlavná 478, 05333 Nálepkovo

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
23.09.2021
Zverejnený v OV č.:
183/2021
Dlžník:
Dzurňák Gerhard IČO 22.12.1964, , Hlavná 478 / 103, 05333 Nálepkovo,
Správca:
JUDr. Veronika Doláková , PhD. , Zimná 62, 05201 Spišská Nová Ves,
Spisová značka súdu:
32OdK/214/2021
Spisová značka správcu:
32OdK/214/2021 S1587
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca JUDr. Veronika Doláková, PhD., týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.. Nahliadanie je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom na: kubrikova.spravca@gmail.com alebo na tel. čísle: 0948 906 492.

JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca