Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/162/2021

(FO) Goroľová Dana (26.04.1980)

Soľ 496 , 09435 Soľ

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
24.09.2021
Zverejnený v OV č.:
184/2021
Dlžník:
Dana Goroľová IČO 26.04.1980, , Soľ 496, 09435 Soľ,
Správca:
JUDr. Miroslav Ondrušek , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
2OdK/162/2021
Spisová značka správcu:
2OdK/162/2021 S1885
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka: Dana Goroľová, nar. 26.04.1980, trvale bytom: Soľ 496, 094 35 Soľ, sp. zn.: 2OdK/162/2021

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

V Bardejove, dňa 21.09.2021

JUDr. Miroslav Ondrušek – správc