Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/56/2021

(FO) Šarközyová Denisa (13.04.1991)

Hlavná 316/39 , 90065 Záhorská Ves

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
24.09.2021
Zverejnený v OV č.:
184/2021
Dlžník:
Šarközyová Denisa IČO 13.04.1991, , Hlavná 316/39, 90065 Záhorská Ves,
Správca:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl , Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/56/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/56/2021 S459
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca dlžníka: Denisa Šarközyová, nar. 13.4.1991, bytom Hlavná 316/39, 900 65 Záhorská Ves , týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným osobám, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, počas stránkových hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle 02/59103900 alebo e - mailom na office@patent-iurist.sk.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca