Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/285/2021

(FO) Kaša Milan (19.01.1985)

Vysoké Tatry 14660, 05960 Vysoké Tatry

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
27.09.2021
Zverejnený v OV č.:
185/2021
Dlžník:
Milan Kaša IČO 19.01.1985, , Tatranská Lomnica 14660, 05960 Vysoké Tatry,
Správca:
JUDr. Miroslav Ondrušek , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
3OdK/285/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/285/2021 S1885
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 3OdK/285/2021 zo dňa 16.09.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 182/2021 dňa 22.09.2021 pod značkou K048282, som bol ustanovený za správcu dlžníka Milan Kaša, nar. 19.01.1985, trvale bytom: Tatranská Lomnica 14660, 059 60 Vysoké Tatry, podnikajúci pod obchodným menom Milan Kaša, IČO: 48 275 735, s miestom podnikania Tatranská Lomnica 14660, 059 60 Vysoké Tatry.

V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK1183300000002001440277 (Fio banka a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatný preddavok.

V Bardejove, dňa 22.09.2021

JUDr. Miroslav Ondrušek, správca