Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/285/2021

(FO) Kaša Milan (19.01.1985)

Vysoké Tatry 14660, 05960 Vysoké Tatry

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
27.09.2021
Zverejnený v OV č.:
185/2021
Dlžník:
Milan Kaša IČO 19.01.1985, , Tatranská Lomnica 14660, 05960 Vysoké Tatry,
Správca:
JUDr. Miroslav Ondrušek , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
3OdK/285/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/285/2021 S1885
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Ondrušek, konkurzný správca majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Milan Kaša, nar. 19.01.1985, trvale bytom: Tatranská Lomnica 14660, 059 60 Vysoké Tatry, podnikajúci pod obchodným menom Milan Kaša, IČO: 48 275 735, s miestom podnikania Tatranská Lomnica 14660, 059 60 Vysoké Tatry oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.

Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na čísle: 0905 072 427 alebo e-mailom: judr.ondrusek.miroslav@gmail.com

V Bardejove, dňa 22.09.2021

JUDr. Miroslav Ondrušek  – správca