(PO) FAKTUM trade, s.r.o., IČO 35864729

Mikulášska 1, 81101 Bratislava

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
01.10.2021
Zverejnený v OV č.:
189/2021
Dlžník/Úpadca:
FAKTUM trade, s.r.o. IČO 35864729, , Mikulášska 1 / 0, 81101 Bratislava,
Správca:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl , Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
3K/1/2007
Spisová značka správcu:
3K/1/2007 S459
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu FAKTUM trade s.r.o.

 1. Spisová značka súdneho spisu:               3K/1/2007
 1. Úpadca:    FAKTUM trade s.r.o., Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 864 729
 2. Miesto konania:              Panta Rhei vo VIVO, Vajnorská 100, 831 04  Bratislav
 3. Pozvaní veritelia:
 4. FACTUM trade s.r.o.: 427.832 hlasov
 5. Slovenská konsolidačná a.s.: 779 hlasov
 6. Peter Bleha: 331 hlasov
 7. Prezenčná listina:
 8. FACTUM trade s.r.o. - prítomný
 9. Slovenská konsolidačná a.s. - neprítomný, ospravedlnený
 10. Peter Bleha - prítomný

       VI.        Súčet hlasov prítomných veriteľov: 428 163 hlasov

                 

 1. Prítomní hostia: právna zástupkyňa predsedu veriteľského výboru,

                                              zapisovateľka

 1. Program zasadnutia:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Informácia o uhradení všetkých pohľadávok proti podstate
  3. Hlasovanie o schválení čiastočného rozvrhu speňaženého majetku úpadcu, ktorý zostavil správca konkurznej podstaty úpadcu FAKTUM trade s.r.o na základe pokynu veriteľského výboru zo dňa 05. 07. 2021.
  4. Záver.
 1. Zasadnutie veriteľského výboru zvolal člen veriteľského výboru spoločnosť FACTUM trade s.r.o. Veriteľský výbor je v zmysle § 38 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní veritelia s počtom hlasov 428 163 hlasov (teda viac ako 99% hlasov) a neprítomní veriteľ s počtom 779 hlasov (teda menej ako 1% hlasov).
 1. Člen veriteľského výboru spoločnosť FACTUM trade s.r.o. oboznámil prítomných členov veriteľského výboru a prítomných hostí s nasledovnými ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) platnými k marcu 2007 roku, podľa ktorých sa riadi konkurzné konanie úpadcu FAKTUM trade s.r.o.:
 1. V zmysle ust. § 98 ZKR ods. 1 platí: Po speňažení každej štvrtiny majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov rozvrh výťažku zo speňaženia tohto majetku (ďalej len „čiastkový rozvrh výťažku). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh čiastkového rozvrhu výťažku a určí veriteľskému výboru lehotu 30 dní na jeho schválenie od jeho zverejnenia. Návrh čiastkového rozvrhu výťažku správca ešte pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručí jednotlivým členom veriteľského výboru”.
 1. V zmysle ust. § 98 ZKR ods. 3 platí: Veriteľský výbor môže v lehote určenej správcom návrh čiastkového rozvrhu výťažku schváliť alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky. Ak nezabezpečený veriteľ požiada veriteľský výbor o uplatnenie odôvodnenej námietky, veriteľský výbor je povinný námietku proti návrhu čiastkového rozvrhu výťažku uplatniť. Námietky nemožno uplatniť proti výške výťažku zo speňaženia alebo proti pohľadávkam proti podstate, ktoré už boli schválené v predchádzajúcich rozvrhoch výťažkov.”

V konkurznom konaní na majetok úpadcu FAKTUM trade s.r.o. bol speňažený majetok tvoriaci všeobecnú konkurznú podstatu úpadcu a to konkrétne:

pozemok parcelné číslo 1883/424 o výmere 454 m2 - zastavané plochy a nádvoria

pozemok parcelné číslo 1883/471 o výmere 523 m2 - zastavané plochy a nádvoria

stavba - administratívna budova súpisné číslo 150 postavená na pozemku parcelné číslo 1883/424

všetko zapísané na LV č. 5088 pre katastrálne územie Martin

 

Príjem získaný speňažením všeobecnej časti konkurznej podstaty je 10 000 eur.

V Obchodnom vestníku 179/2021 zo dňa 17. 09. 2021 bolo zverejnené Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť čiastočný rozvrhu výťažku speňaženého majektu v súlade s ust. § 98 ZKR. Čiastočný rozvrh výťažku speňaženého majetku bol vypracovaný dňa 13. 08. 2021 na základe pokynu veriteľského výboru FAKTUM trade s.r.o. zo dňa 05. 07. 2021.

V zmysle § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. správca oznamom zverejneným v Obchodnom vestniku určll veriteľskému výboru zákonnú lehotu na schválenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku od dátumu tohto zverejnenia. V rovnakej lehote veriteľský výbor môže proti návrhu čiastkového rozvrhu výťažku v zmysle ustanovenia § 98 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. podať odôvodnené námietky.

V zmysle ustanovenia § 50 ods. 3 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., nezabezpečení veritelia mohli do návrhu čiastkového rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu (na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava) a v lehote 10 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku mohli požiadať veriteľský výbor, aby uplatnil proti nemu odôvodnené námietky.

Uvedená 10 dňová lehota uplynula dňa 27. 09. 2021 a žiaden z veriteľov neuplatnil proti návrhu rozvrhu námietky.

Veriteľ Slovenská konsolidačná a.s., ktorý ospravedlnil svoju neprítomnosť na schôdzi bol oboznámený telefonicky a mailom s návrhom čiastočného výťažku ako aj s informáciou, že všetky pohľadávky proti podstate boli do termínu konania schôdze veriteľského výboru uhradené, takže ku dňu konania schôdze sú pohľadávky proti podstate výške 0 eur.

Na základe uvedeného veriteľ FACTUM trade s.r.o. navrhuje, aby  veriteľský výbor hlasoval o tom, že  návrh čiastkového rozvrhu schvaľuje.

 

Na základe predneseného návrhu bolo zahájené hasovanie:

Hlasovanie:

Za:                       2

Proti:                    0

Zdržal sa:             0

 

Na to bolo prijaté nasledovné

Uznesenie:

Veriteľský výbor schvaľuje návrh čiastočného rozvrhu výťažku zo dňa 13. 08. 2021, ktorý bol zostavený správcom konkurznej podstaty FAKTUM trade s.r.o. na základe pokynu veriteľského výboru zo dňa 05. 07. 2021 vo veci speňaženého majetku úpadcu FAKTUM trade s.r.o. tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu nasledovnými nehnuteľnosťami:

 pozemok parcelné číslo 1883/424 o výmere 454 m2 - zastavané plochy a nádvoria

pozemok parcelné číslo 1883/471 o výmere 523 m2 - zastavané plochy a nádvoria

stavba - administratívna budova súpisné číslo 150 postavená na pozemku parcelné číslo 1883/424

všetko zapísané na LV č. 5088 pre katastrálne územie Martin.

 

IX. Záver:

Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.

 

Za veriteľský výbor predseda VV Peter Bleha