Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/185/2021

(FO) Žiga Ján (14.11.1984)

Priečna 282, 05914 Spišský Štiavnik

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
01.10.2021
Zverejnený v OV č.:
189/2021
Dlžník:
Ján Žiga IČO 14.11.1984, , Priečna 282/46, 059 14 Spišský Štiavnik,
Správca:
Ing. Emil Čerevka , Námestie slobody 13/25, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
5OdK/185/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/185/2021-S1344
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Ako správca dlžníka dlžníka: Ján Žiga, nar. 14.11.1984, trvale bytom Priečná 282/46, 059 14 Spišský Štiavnik,  som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok. Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

 

 

 

V Humennom dňa 28.9.2021                                               Ing. Emil Čerevka

 

                                                                                             konkurzný správca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289                                      

Kontakt pre správy elektronickej pošty:  cerevkaemil86@gmail.com