(PO) R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", IČO 00168084

Čerenčianska cesta 27, 97980 Rimavská Sobota

ECLI:SK:KSBB:2021:6005202184.10 Sp. zn.: 39K/45/2005-17...
Dátum zverejnenia:
06.10.2021
Zverejnený v OV č.:
192/2021
Krajský súd v Banskej Bystrici
39K/45/2005, R I M A V A N , chemické výrobné družstvo "v konkurze", IČO: 00168084, Čerenčianska cesta 27, Rimavská Sobota,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

ECLI:SK:KSBB:2021:6005202184.10

 

Sp. zn.: 39K/45/2005-1707

 

IČS: 6005202184

 

 

ROZVRHOVÉ UZNESENIE

 

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu   R I M A V A N ,   chemické výrobné družstvo invalidov "v konkurze", Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota, IČO: 00 168 084, za ktorého koná správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, o rozdelení výťažku vo výške 61.718,44 €, takto

 

r o z h o d o l :

 

  1. Odmena a výdavky správkyne konkurznej podstaty :

•        JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina – odmena správkyne je 13.729,64, € uspokojená vo výške 13.729,64 €,

•        JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina – výdavky správkyne vo výške 300,-- €, uspokojujú sa vo výške 300,-- €.

 

  1. Súdny poplatok za konkurzné konanie:

•        Slovenská republika, Krajský súd Banská Bystrica, Skuteckého 7, Banská Bystrica – pohľadávka 917, €, uspokojuje sa vo výške 917,-- €.

 

  1. Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV  [§ 31 ods. 6 písm. b) ZKV]:

•        Darina Sajdová, Mojš 216, IČO: 43 608 469 - pohľadávka 250,-- € uspokojuje sa vo výške 250,-- €,

•        Ingrid Mazúrová Šoltésová, Notársky úrad, Skuteckého 17, Banská Bystrica - pohľadávka 200,-- €, uspokojuje sa vo výške 200,-- €,

•        náklady konkurznej podstaty súvisiace s ukončením konkurzného konania vo výške 100,-- € (bankové poplatky) a 312,60 € (poštovné), uspokojujú sa vo výške 412,60 €.

         

  1. Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV  [§ 31 ods. 6 písm. d) ZKV]:

por. č.

83)    Tomová Valéria, nar. 23.11.1977, kpt. Nálepku 420/34, Klenovec – pohľadávka 458,08 € (13.800,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 458,08 €.

 

  1. Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV  [§ 31 ods. 6 písm. g) ZKV]:

por. č.

13)    JUDr. Cirbes Dušan, súdny exekútor, Exekútorský úrad Rimavská Sobota, Svätoplukova 36, Rimavská Sobota – pohľadávka 218,60 € (6.585,40 Sk), uspokojuje sa vo výške 218,60 €.

 

  1. Pohľadávky I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV:

por. č.

1)     Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, Bratislava – pohľadávka 3.045,18 € (91.739,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 109,43 €,

2)     On Ret, družstvo - v likvidácii, Panenská 24, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00 500 674 (pôvodne uplatnené veriteľom COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo, Stromová 16, Bratislava) – pohľadávka 240,12 € (7.234,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 8,63 €,

3)     Obert Jozef, Jókaiho 20, Lučenec (pôvodne uplatnené veriteľom Obert Jozef JOJO, Jókaiho 20, Lučenec, IČO: 14 181 410) – pohľadávka 293,83 € (8.852,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 10,56 €,

4)     Technické služby mesta, Športová 1073/16, Rimavská Sobota, IČO: 00 410 365 – pohľadávka 45,48 € (1.370,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 1,63 €,

6)     Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, IČO: 00 39 031 – pohľadávka 7.292,97 € (219.708,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 262,09 €,

7)     Nagy Dionýs, nar. 13.10.1953, Ožďany 246 – pohľadávka 7.042,12 € (212.151,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 253,07 €,

8)     GAMAPLAST, s. r. o., M. Kollára 329, Čáry, IČO: 36 236 497 – pohľadávka 563,23 € (16.968,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 20,24 €,

9)     VEĽKOOBCHOD COOP, a. s., Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda, IČO: 34 152 679 – pohľadávka 226,86 € (6.834,50 Sk), uspokojuje sa vo výške 8,15 €,

10)   Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31 592 503 – pohľadávka 2.112,63 € (63.645,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 75,92 €,

12)   PPG Deco Slovakia, s. r. o., Sad SNP 667/10, Žilina, IČO: 31 633 200 (pôvodne uplatnené veriteľom HCH, s. r. o., Kysucký Lieskovec 158) – pohľadávka 2.791,42 € (84.094,20 Sk), uspokojuje sa vo výške 100,31 €,

15)   Weishaupt, spol. s r. o., Rákoš 8835/1, Zvolen, IČO: 31 605 893 – pohľadávka 266,92 € (8.041,30 Sk), uspokojuje sa vo výške 9,59 €,

16)   Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá ul. 1424/47, Senica, IČO: 36 246 204 – pohľadávka 31,53 € (950,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 1,13 €,

17)   Mudraninec Ján, Hliny 1399/222, Považská Bystrica (pôvodne uplatnené veriteľom Mudraninec Ján - MIPEX, Hliny 1399/222, Považská Bystrica, IČO: 14 264 188) – pohľadávka 831,47 € (25.049,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 29,88 €,

18)   Calmit, spol. s r. o., Gaštanová 15, Bratislava, IČO: 36 172 162 – pohľadávka 35,98 € (1.084,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 1,29 €,

19)   Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, IČO: 47 232 480 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava) – pohľadávka 394,68 € (11.890,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 14,18 €,

20)   TEAS, spol. s r. o., Priemyselná 8, Bernolákovo, IČO: 31 373 992 – pohľadávka 39,10 € (1.178,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 1,41 €,

21)   Azelis Slovakia, s. r. o., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 757 701 (pôvodne uplatnené veriteľom Arnaud Slovenská Obchodná s. r. o., Kopčianska 20, Bratislava) – pohľadávka 10.594,74 € (319.177,10 Sk), uspokojuje sa vo výške 380,74 €,

22)   Eva Bolhová, nar. 04.03.1952, Hrnčianske Zalužany 306, dedička po Ľudovít Markotán a Gizela Markotánová, nar. 04.12.1928, Hrnčiarske Zalužany 287 – pohľadávka 850,83 € (25.632,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 30,58 €,

23)   TRICONOR, s. r. o. „v likvidácii“, Krajinská cesta 18, Bratislava, IČO: 35 780 321 – pohľadávka 1.251,24 € (37.695,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 44,97 €,

24)   Slovenská republika, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, Bratislava, IČO: 00 611 000 (pôvodne uplatnené veriteľom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota) – pohľadávka 1.917,81 € (57.776,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 68,92 €,

25)   COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, 949 01 Nitra, IČO: 00 168 874 – pohľadávka 327,56 € (9.868,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 11,77 €,

26)   OQEMA, s. r. o., J. Kalinčíaka 5, Prievidza, IČO: 36 326 089 (pôvodne uplatnené veriteľom SLOVCHEMA DISTRIBUTION, s. r. o., A. Stodolu 8/12, Prievidza) – pohľadávka 246,17 € (7.416,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 8,85 €,

27)   COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova č. 3, Prešov, IČO: 00 169 111 – pohľadávka 863,87 € (26.025,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 31,04 €,

28)   COOP Jednota Topoľčany, spotrebné   družstvo, Stummerova 5, Topoľčany, IČO: 00 168 904 – pohľadávka 44,84 € (1.350,70 Sk), uspokojuje sa vo výške 1,61 €,

29)   COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie 6, Nové Zámky, IČO: 00 168 882 – pohľadávka 365,58 € (11.013,50 Sk), uspokojuje sa vo výške 13,14 €,

30)   Zacharová Alžbeta, nar. 10.09.1941, Mlynská 5, Rimavská Sobota – pohľadávka 10.208,49 € (307.541,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 366,86 €,

31)   PLASTEX, spol. s r. o., Priemyselná 4, Nitra, IČO: 31 342 388 – pohľadávka 765,72 € (23.068,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 27,52 € ,

32)   COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o  Polus Towers, Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 738 375 – pohľadávka 843,29 € (25.405,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 30,31 €,

33)   Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 – pohľadávka 58.973,44 € (1.776.634,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 2.119,32 €,

34)   Brndiarová Katarína, nar. 25.07.1950, Bakta č. 62 – pohľadávka 13.026,72 € (392.443,-Sk), uspokojuje sa vo výške 468,14 €,

36)   Husztiová Alica, Dukelských hrdinov 8, Rimavská Sobota (pôvodne uplatnené veriteľom Husztiová Alica - BOBA, Dukelských hrdinov 8, Rimavská Sobota) – pohľadávka 471,15 € (14.193,80 Sk), uspokojuje sa vo výške 16,93 €,

37)   IMPORT, s. r. o., Zákvašov 2615/189, Považská Bystrica, IČO: 36 305 235 – pohľadávka 3.135,68 € (94.465,40 Sk), uspokojuje sa vo výške 112,69 €,

38)   Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700 – pohľadávka 10.139,22 € (305.454,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 364,37 €,

39)   Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnená veriteľom Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s., Ondavská č. 3, Bratislava) – pohľadávka 845,02 € (25.457,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 30,37 €,

40)   Siviček Miroslav, nar. 30.07.1973, Borovanského 2218/7, Česká republika, Siviček Marcel, nar. 27.04.1977, Sídlisko Rimava 1063/43, Rimavská Sobota, dedičia po Mária Sivičeková, nar. 04.12.1951, Kružno 86, Rimavská Sobota – pohľadávka 6.344,25 € (191.127,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 227,99 €,

41)   Mlynárová Viera, nar. 19.03.1954, Športová 4, Rimavská Sobota – pohľadávka 567,08 € (17.084,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 20,38 €,

42)   Mlynár Jaroslav, nar. 16.05.1945, Športová 4, Rimavská Sobota – pohľadávka 15.044,35 € (453.226,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 540,65 €,

43)   Kurek Ján JUDr., nar. 26.04.1945, Bošániho 3139/5, Bratislava - Dúbravka – pohľadávka 5.786,03 € (174.310,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 207,93 €,

44)   Katona Ján, nar. 04.08.1934, Rožňavská 857/14, Rimavská Sobota – pohľadávka 28.727,54 € (865.446,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 1.032,38 €,

45)   Garlátyová Helena, nar. 12.03.1957, P. Dobšinského 1093/34, Rimavská Sobota – pohľadávka 14.847,01 € (447.281,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 533,56 €,

46)   Garláty Viliam, nar. 16.11.1949, P. Dobšinského 1093/34, Rimavská Sobota – pohľadávka 661,82 € (19.938,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 23,78 €,

47)   COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, Mierová námestie 19, Trenčín, IČO: 90 168 912 – pohľadávka 744,12 € (22.417,50 Sk), uspokojuje sa vo výške 26,74 €,

48)   Ádám Štefan, nar. 29.09.1954, Kirejevská č. 11, Rimavská Sobota – pohľadávka 12.707,13 € (382.815,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 456,65 €,

49)   Majeríková Ľubica, nar. 26.03.1973, A. Stodolu 1991/23, Martin - Záturčie,  Bosnyáková Monika, nar. 03.03.1972, Ružová 1580/1, Rimavská Sobota, Janková Ingrid, nar. 04.11.1976, Rožňavská 847/1, Rimavská Sobota, dedičky po Tibor Šuba, nar. 28.04.1940, Rožňavská 1/19, Rimavská Sobota – pohľadávka 35.734,42 € (1.076.535,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 1.284,18 €,

50)   Ádámová Marta, nar. 20.08.1956, Kirejevská č. 11, Rimavská Sobota – pohľadávka 548,83 € (16.534,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 19,72 €,

51)   Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnená veriteľom Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Rimavská Sobota) – pohľadávka 138.286,63 € (4.166.023,05 Sk), uspokojuje sa vo výške 4.969,59 €,

53)   BRENNTAG SLOVAKIA, s. r. o., Glejovka 15, Pezinok, IČO: 31 336 884 – pohľadávka 318,38 € (9.591,53 Sk), uspokojuje sa vo výške 11,44 €,

54)   Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnená veriteľom Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava) – pohľadávka 85.753,75 € (2.583.417,50 Sk), uspokojuje sa vo výške 3.081,72 €,

55)   COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta, IČO: 00 168 840 – pohľadávka 2.099,03 € (63.235,50 Sk), uspokojuje sa vo výške 75,43 €,

56)   BRENNTAG SLOVAKIA, s. r. o., Glejovka 15, Pezinok, IČO: 31 336 884 (pôvodne uplatnené veriteľom HCI Slovakia s. r. o., Glejkova 15, Pezinok) – pohľadávka 9.333,65 € (281.185,45 Sk), uspokojuje sa vo výške 335,42 €,

57)   ESA LOGISTIKA, s. r. o., Diaľničná cesta 1, Senec, IČO: 35 751 622 – pohľadávka 624,11 € (18.802,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 22,43 €,

58)   Bystrianska Elena, nar. 29.12.1957, Molnárka - Ožďany 439, Rimavská Sobota – pohľadávka 461,89 € (13.915,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 16,60 €,

60)   Ulická Elena, nar. 08.09.1956, Malohonská 1075/18, Rimavská Sobota – pohľadávka 8.593,47 € (258.887,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 308,82 €,

61)   Cipóová Iveta, nar. 25.10.1968, P. Dobšinského 1210/45, Rimavská Sobota – pohľadávka 2.466,74 € (74.313,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 88,65 €,

62)   Božiková Viera, nar. 07.08.1971, Družstevná 846/44, Rimavská Sobota – pohľadávka 368,95 € (11.115,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 13,26 €,

63)   Kovalančíková Janette, nar. 09.12.1973, Sedliacká 16/35, Rimavská Sobota – pohľadávka 79,91 € (2.407,30 Sk), uspokojuje sa vo výške 2,87 €,

64)   Filipiaková Eva, nar. 28.06.1959, Mesto Rimavská Sobota – pohľadávka 11.294,93 € (340.271,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 405,90 €,

65)   Filipiak Igor, nar. 14.12.1961, J. Bodona 2/120, Rimavská Sobota – pohľadávka 9.326,26 € (280.963,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 335,16 €,

66)   Faragó Zuzana, nar. 05.02.1978, Jesenského 94/70, Štúrovo, Štugelová Katarína, nar. 10.03.1981, Miletičova 5237/60, Bratislava - Ružinov, dedičky po Ing. Vincent Štugel, nar. 14.06.1946, Cukrovarská 22/53, Rimavská Sobota – pohľadávka 10.789,15 € (325.034,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 387,73 €,

67)   Semerád Miroslav FY ROOP, A. H. Škultétyho 308/33, Veľký Krtíš, IČO: 14 236 273 – pohľadávka 286,20 € (8.622,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 10,29 €,

68)   Szabová Edita, nar. 15.07.1957, SNP 380, Veľký Blh – pohľadávka 12.550,75 € (378.104,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 451,04 €,

69)   Hanyusová Hilda, nar. 20.10.1952, Hajnáčka 472 – pohľadávka 9.551,38 € (287.745,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 343,25 €,

70)   Lacíková Dáša, nar. 09.07.1958, Športová 1563/10, Rimavská Sobota – pohľadávka 9.611,07 € (289.543,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 345,39 €,

71)   Lacík Juraj, nar. 29.11.1954, Športová 1563/10, Rimavská Sobota – pohľadávka 14.930,29 € (449.790,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 536,55 €,

72)   Lakatošová Magdaléna, nar. 26.06.1953, Sedliacka 16, Rimavská Sobota – pohľadávka 3.201,49 € (96.448,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 115,05 €,

73)   Granitzová Mária, nar. 30.01.1956, Nová 188/50, Čerenčany – pohľadávka 15.155,48 € (456.574,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 544,64 €,

74)   Gálová Barbora, nar. 16.07.1968, Rožňavská 848/3, Rimavská Sobota – pohľadávka 1.495,55 € (45.055,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 53,75 €,

75)   Rada Norbert, nar. 14.10.1979, L. Svobodu 1670/16, Rimavská Sobota, Torpišová Adriana, nar. 17.11.1980, Malohontská 1532/25, Rimavská Sobota, dedičia po Štefan Rada, nar. 27.01.1955, Ludvíka Svobodu 1670/6, Rimavská Sobota – pohľadávka 15.454,23 € (465.574,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 555,38 €,

76)   COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo, Ul. SNP 136, Turčianske Teplice, IČO: 00 168 980 – pohľadávka 157,87 € (4.756,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 5,67 €,

77)   Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 – pohľadávka 48,23 € (1.453,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 1,73 €,

80)   COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. č. 22, Krupina, IČO: 00 169 021 – pohľadávka 583,50 € (17.578,50 Sk), uspokojuje sa vo výške 20,97 €,

81)   COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10, Bratislava, IČO: 00 168 637 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenský zväz výrobných družstiev, Mliekarenská 10, Bratislava) – pohľadávka 58,09 € (1.750,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 2,09 €,

82)   Chodelka Ľubomír, nar. 03.10.1960, Sídlisko Rimava 1068/34, Rimavská Sobota – pohľadávka 8.113,12 € (244.416,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 291,56 €,

84)   Tomová Darina, nar. 18.03.1951, kpt. Nálepku 420/34, Klenovec – pohľadávka 732,19 € (22.058,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 26,31 €,

85)   Šatarová Janka, nar. 27.12.1970, 1. mája 594/31, Klenovec – pohľadávka 580,86 € (17.499,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 20,87 €,

86)   Ulická Eva, nar. 13.04.1954, Kubányho 348/5, Rimavská Sobota – pohľadávka 13.308,07 € (400.919,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 478,25 €,

88)   Balyová Priška, nar. 01.12.1939, Rožňavská 849/5, Rimavská Sobota – pohľadávka 9.523,37 € (286.901,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 342,24 €,

89)   Mitter Ján, nar. 23.09.1963, Nižný Skálnik 21, Hrachovo – pohľadávka 6.347,84 € (191.235,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 228,12 €,

90)   JUDr. Hlásniková Želmíra, nar. 18.05.1951, Škultétyho 12/8, Rimavská Sobota – pohľadávka 5.436,07 € (163.767,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 195,36 €,

91)   Rapčanová Jana, nar. 23.03.1980, Vinice 16, Rimavská Sobota – pohľadávka 460,63 € (13.877,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 16,55 €,

92)   Hlozeková Juliana, nar. 27.03.1962, Sídlisko Rimava 1062/15, Rimavská Sobota – pohľadávka 4.466,11 € (134.546,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 160,50 €,

93)   Sekerešová Katarína, nar. 26.09.1962, Rimavské Janovce 53 – pohľadávka 6.291,51 € (189.538,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 226,10 €,

94)   COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo, Ul. Hviezdoslavova 1/11, Námestovo, IČO: 00 693 804 – pohľadávka 335,26 € (10.100,10 Sk), uspokojuje sa vo výške 12,05 €,

96)   Furdová Anna, nar. 03.07.1947, Babinec 73, Lukovištia – pohľadávka 15.552,71 € (468.541,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 558,92 €,

97)   Šubová Ľubica, nar. 01.02.1950, Rožňavská 847/1, Rimavská Sobota – pohľadávka 13.908,05 € (418.994,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 499,81 €,

98)   Hrabeczová Barbora, nar. 03.07.1941, Hajnáčka 73 – pohľadávka 4.894,41 € (147.449,-Sk), uspokojuje sa vo výške 175,89 €,

99)   Petříčková Dana, nar. 09.06.1965, Družstevná  842/24, Rimavská Sobota – pohľadávka 1.932,02 € (58.204,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 69,43 €,

100) Ajnácskőiová Marta, nar. 06.07.1951, Hajnáčka 66 – pohľadávka 7.232,26 € (217.879,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 259,90 €,

101) Tóthová Alžbeta, nar. 07.07.1947, Stará Bašta 81 – pohľadávka 8.584,38 € (258.613,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 308,50 €,

102) Priatka Jozef, nar. 05.05.1953, Kružno 103, Rimavská Sobota – pohľadávka 21.679,91 € (653.129,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 779,11 €,

103) Badačová Božena, nar. 24.10.1953,  Malohontská 1534/3, Rimavská Sobota – pohľadávka 13.044,45 € (392.977,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 468,78 €,

104) Miklóš Alexander, nar. 06.10.1962, Kaplna 275, okres Senec, dedič po Elza Miklóšová, nar. 05.04.1939, Hajnáčka 34 – pohľadávka 2.278,90 € (68.654,-- Sk), uspokojuje sa vo výške  81,90 €,

105) Počai Zoltán, nar. 05.03.1962, L. Novomeského 1752/7, Rimavská Sobota, Pocsazi Vojtech, nar. 03.01.1968, J. Bodona 1721/5, Rimavská Sobota, dedičia po Eva Pocsaiová, nar. 26.09.1941, Hajnáčka 302 – pohľadávka 5.818,89 € (175.300,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 209,11 €,

106) Hrabeczová Alica, nar. 30.01.1966, Farská lúka 1633/82, Fiľakovo, Jakub Štefan, nar. 31.07.1971, Hajnáčka 52, dedičia po Helena Jakubová, nar. 25.11.1938, Hajnáčka 52 – pohľadávka 7.838,88 € (236.154,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 281,70 €,

107) Gabriel Illéš, nar. 30.08.1972, Hajnáčka 484, Štefan Illéš, nar. 10.04.1966, Hajnáčka 492, dedičia po Rozália Illešová, nar. 29.07.1938, Hajnáčka 64 – pohľadávka 6.264,12 € (188.713,-- Sk), uspokojuje sa vo výške  225,11 €,

108) Rabecová Katarína, nar. 05.09.1958, Hajnáčka 439 – pohľadávka 2.898,92 € (87.333,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 104,18 €,

109) Lázárová Helena, nar. 31.01.1943, Hajnáčka 333 - pohľadávka  2.561,51 € (77.168,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 92,05 €,

110) Komlós Zsolt, nar. 19.8.1975, Ulica Zsigmonda Móricza 5700/5, Dunajská Streda, Aneta Bredárová, nar. 11.10.1966, Hájnačka 481, Komlós Norbert, nar. 17.11.1972, Hajnáčka 58, dedičia po Alžbeta Komlóšová, nar. 19.10.1941, Hajnáčka 58 – pohľadávka 9.446,16 € (284.575,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 339,47 €,

111) Pocsaiová Margita, nar. 25.05.1947, Hajnáčka 372 – pohľadávka 7.028,75 € (211.748,-Sk), uspokojuje sa vo výške 252,59 €,

112) Molnár Ján, nar. 10.06.1971, Hajnáčka 349, Porzsoltová Monika, nar. 23.03.1968, Hajnáčka 60, dedičia po Gizela Molnárová, nar. 12.09.1942, Hajnáčka 349 – pohľadávka 7.709,15 € (232.246,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 277,04 €,

113) Šinka Alexander, nar. 10.03.1970, Nová Bašta 193 – pohľadávka 3.283,28 € (98.912,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 117,99 €,

114) Beníková Anna, nar. 06.08.1965, Sídlisko Rimava 1063/45, Rimavská Sobota – pohľadávka 5.840,84 € (175.961,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 209,90 €,

115) Darabi Štefan, nar. 01.09.1967, Hajnáčka 42 – pohľadávka 2.891,42 € (87.107,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 103,91 €,

116) Bíró Tibor, nar. 13.04.1952, Sídlisko Rimava 1065/12, Rimavská Sobota – pohľadávka 17 547,87 € (528.647,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 630,62 €,

117) Badač Anton RSDr., nar. 03.12.1953, Malohontská 1534/3, Rimavská Sobota – pohľadávka 802,10 € (24.164,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 28,82 €,

118) Ajnacköiová Jolana, nar. 16.01.1952, Hajnáčka 63 – pohľadávka 6.122,78 € (184.455,-Sk), uspokojuje sa vo výške 220,03 €,

119) Zagyiová Magdaléna, nar. 10.03.1952, Hajnáčka 306 – pohľadávka 876,45 € (26.404,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 31,50 €,

120) Szepesiová Barbora, nar. 02.02.1948, Hajnáčka 171 – pohľadávka 7.005,08 € (211.035,-Sk), uspokojuje sa vo výške 251,74 €,

121) Molnárová Margita, nar. 14.06.1951, Hajnáčka 369 – pohľadávka 8.283,74 € (249.556,-Sk), uspokojuje sa vo výške 297,69 €,

122) Tatárová Valéria, nar. 12.09.1940, Malé Teriakovce 31, Veľké Teriakovce – pohľadávka 20.963,09 € (631.534,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 753,35 €,

123) Kún Tibor, nar. 09.07.1978, Malohontská 1535/5, Rimavská Sobota, Ing. Kozstúrová Jana, nar. 30.12.1976, Šándorova 3198/2, Bratislava - Ružinov, dedičia po Tibor Kún, nar. 29.06.1947, Malohontská 3, Rimavská Sobota – pohľadávka 25.726,71 € (775.043,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 924,54 €,

124) Veselovská Agnesa, nar. 25.01.1991, Dr. V. Clementisa 376/6, Rimavská Sobota, dedička po Ladislav Kún, nar. 07.04.1954, Ludvíka Svobodu č. 20, Rimavská Sobota – pohľadávka 16.322,38 € (491.728,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 586,58 €,

125) Ďalogová Jolana, nar. 11.03.1951, Okružná 1172/116, Rimavská Sobota – pohľadávka 13.841,33 € (416.984,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 497,41 €,

126) Liptáková Eva, nar. 06.03.1949, Malohontská 1535/5, Rimavská Sobota – pohľadávka 4.560,71 € (137.396,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 163,90 €,

127) Suja Žiaková Danica, nar. 29.03.1956, Kružno 8, Rimavská Sobota – pohľadávka 2.893,88 € (87.181,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 104,-- €,

128) Morong Milan, nar. 20.11.1968, Kružno 113, okres Rimavská Sobota, Machavová Zdenka, nar. 28.10.1969, Česká 407/24, Rimavská Sobota, Dubovská Katarína, nar. 19.01.1972, Zacharovce 106, okres Rimavská Sobota, dedičia po Ondrej Morong, nar. 29.09.1941, Kružno 14, Rimavská Sobota – pohľadávka 3.445,73 € (103.806,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 123,83 €,

129) Miklóšová Alžbeta, nar. 08.10.1949, s trvalým pobytom Družstevná 844/34, Rimavská Sobota, s prechodným pobytom Školská 882/28, Rimavská Sobota – pohľadávka 8.565,33 € (258.039,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 307,81 €,

130) Bartová Oľga, nar. 12.08.1942, Sídlisko Rimava 1062/23, Rimavská Sobota – pohľadávka 21.954,59 € (661.404,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 788,98 €,

131) Lakatošová Slávka, nar. 01.05.1971, Dražice 95, Teplý Vrch – pohľadávka 1.306,18 € (39.350,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 46,94 €,

132) Szepesyová Monika, nar. 14.01.1973, Hajnáčka 170, Szepesi Juraj, nar. 05.08.1977, Hajnáčka 17, dedičia po Mária Szepesyová, nar. 10.12.1950, Hajnáčka 170 – pohľadávka 6.059,42 € (182.546,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 217,76 €,

133) Balík Peter, nar. 13.08.1965,  Malohontská 1534/3, Rimavská Sobota – pohľadávka 2.999,60 € (90.366,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 107,80 €,

134) Prokopovič Roman, nar. 19.09.1984, Mesto Rimavská Sobota, dedič po Alžbeta Prokopovičová, nar. 14.04.1949, Malohontská 24, Rimavská Sobota – pohľadávka 1.772,75 € (53.406,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 63,71 €,

135) Bariová Iboľa, nar. 28.03.1965, Číž 172 – pohľadávka 644,92 € (19.429,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 23,18 €,

136) Farkaš Štefan, nar. 23.08.1935, Gemerský Jablonec 244 – pohľadávka 7.809,13 € (235.258,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 280,64 €,

137) Ostranská Katarína, nar. 24.11.1956, Rakytník 27, Bátka – pohľadávka 1.320,16 € (39.771,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 47,44 €,

138) Czikorová Valéria, nar. 26.06.1955, Hlavná 59, Rimavské Janovce – pohľadávka 2.731,66 € (82.294,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 98,17 €,

139) Szőke Štefan, nar. 23.11.1944, Zacharovce 125, Rimavská Sobota – pohľadávka 1.022,74 € (30.811,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 36,75 €,

140) Szőkeová Anna, nar. 04.10.1951, Zacharovce 125, Rimavská Sobota - pohľadávka 10.140,08 € (305.480,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 364,40 €,

141) Reisinger František, nar. 16.01.1957, B. Bartóka 1057/5, Rimavská Sobota – pohľadávka 12.419,67 € (374.155,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 446,32 €,

142) Nagyová Anna, nar. 16.10.1941, Husiná 104 – pohľadávka 13.043,92 € (392.961,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 468,76 €,

143) Baláž Július, nar. 24.04.1962, Novomestského 247/13, Rimavská Sobota, dedič po Ružena Balážová, nar. 05.05.1941, naposledy bytom Rimavská Sobota – pohľadávka 10.756,16 € (324.040,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 386,54 €,

144) Véghová Katarína, nar. 14.05.1949, Česká 8/51, Rimavská Sobota – pohľadávka 14.379,84 € (433.207,-- Sk), uspokojuje sa vo výške  516,77 €,

145) Machavová Katarína, nar. 08.06.1948, Malohontská 1532/23, Rimavská Sobota – pohľadávka 6.777,34 € (204.174,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 243,56 €,

146) Váradiová Csilla, nar. 01.03.1965, Daxnerova 958/165, Tisovec – pohľadávka 2.769,14 € (83.423,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 99,51 €,

147) Bojtošová Valéria, nar. 11.06.1951, Rakytník 11, Bátka – pohľadávka 3.162,02 € (95.259,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 113,63 €,

148) Nagyová Katarína, nar. 09.09.1948, Rakytník č. 6, Bátka – pohľadávka 7.533,92 € (226.967,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 270,75 €,

149) Eleková Alžbeta, nar. 26.05.1949, Malohontská 1545/14, Rimavská Sobota – pohľadávka 4.451,37 € (134.102,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 159,97 €,

150) Poliaková Irena, nar. 01.10.1963, Odborárska ulica 1367/1, Nové Mesto nad Váhom – pohľadávka 2.461,10 € (74.143,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 88,44 €,

151) Kulková Danica, nar. 23.04.1963, Česká 407/26, Rimavská Sobota – pohľadávka 5.386,61 € (162.277,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 193,58 €,

152) Putnokiová Ružena, nar. 31.08.1948, Bakta 33, Rimavská Sobota – pohľadávka 3.815,11 € (114.934,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 137,10 €,

153) Hegedűs Július Ing., nar. 08.01.1958, Mojín 34, Rimavská Sobota – pohľadávka 10.550,85 € (317.855,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 379,17 €,

154) Švarcpacher Samuel, nar. 10.01.1960, Ľ. Svobodu 1680/19, Rimavská Sobota – pohľadávka 9.486,59 € (285.793,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 340,92 €,

155) Babicová Elena, nar. 12.09.1943, Bakta 87, Rimavská Sobota – pohľadávka 8.960,20 € (269.935,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 322,-- €,

156) Zerola Július Ing., nar. 04.04.1952, L. Svobodu 1741/21, Rimavská Sobota – pohľadávka 10.501,66 € (316.373,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 377,40 €,

157) Krkoška Jozef, nar. 27.06.1944, Ožďany 419 – pohľadávka 5.727,15 € (172.536,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 205,82 €,

158) Köbölová Edita, nar. 22.07.1942, Nová Bašta 127 – pohľadávka 17.324,07 € (521.905,-Sk), uspokojuje sa vo výške 622,57 €,

159) Hanyusová Magda, Hajnáčka 286 – pohľadávka 5.176,59 € (155.950,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 186,03 €,

160) Folková Anna, nar. 22.03.1962, Sušany 10 – pohľadávka 3.350,86 € (100.948,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 120,42 €,

161) Pálkovács Jozef, nar. 26.10.1947, Rimavské Janovce 78, Rimavská Sobota – pohľadávka 20.090,25 € (605.239,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 721,98 €,

162) Bolha Rastislav, Hrčiarske Zalužany 164 – pohľadávka 10.345,58 € (311.671,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 371,79 €,

163) Bolhová Csilla, Hrnčiarske Zalužany 164 – pohľadávka 2.772,22 € (83.516,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 99,63 €,

164) Kovalčík Štefan Ing., nar. 28.03.1944, Jesenského 341/7, Rimavská Sobota – pohľadávka 36.456,38 € (1.098.285,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 1.310,13 €,

165) Demeterová Eva, nar. 29.03.1967, Hajnáčka 232 – pohľadávka 3.557,72 € (107.180,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 127,85 €,

166) Vybíral Vladimír, nar. 17.07.1964, Družstevná 842/24, Rimavská Sobota – pohľadávka 4.092,81 € (123.300,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 147,08 €.

           

 

  1. Správkyňa konkurznej podstaty je povinná poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do 80 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a súdu predložiť doklady o splnení uznesenia v lehote do 90 dní od jeho právoplatnosti spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.

 

P o u č e n i e :       

 

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého  smeruje.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 4. októbra 2021

 

 

                                                                      

                                                                       JUDr. Miroslava Púchovská

                                                                                      s u d k y ň a