Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/5/2021

(FO) Malík Martin (10.06.1985)

V Majeri 228/12 , 90061 Záhorská Ves

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
07.10.2021
Zverejnený v OV č.:
193/2021
Dlžník:
Malík Martin IČO 10.06.1985, , V Majeri 228/12, 90061 Záhorská Ves,
Správca:
JUDr. Michaela Voleková , Trnavská 27, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/5/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/5/2021 S1518
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o vyhodnotení prvého kola verejného ponukového konania

 

JUDr. Michaela Voleková, správca, so sídlom: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, správca úpadcu: Martin Malík, nar. 10.06.1985,  V Majeri 228/12, 900 61 Záhorská Ves, občan SR (ďalej len „úpadca“), sp. zn.: 31OdK/5/2021, (ďalej len „úpadca“) oznamuje výsledky prvého kola verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu, ktoré bolo vyhlásené vo vydaní Obchodného vestníka č. 179/2021 zo dňa 17.09.2021 (ďalej len „1. kolo verejného ponukového konania“).

Ponuky do 1. kola verejného ponukového konania bolo možné v súlade so zverejnenými podmienkami  podávať do 01.10.2021 do 11:00.

JUDr. Michaela Voleková dňa 01.10.2021 o 16:00 hod, v čase určenom na otváranie obálok s ponukami doručenými do 1. kola verejného ponukového konania skonštatovala, že nakoľko nebola v určenej lehote na podávanie ponúk doručená ani jedna ponuka, 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu v konkurze vedenom pod sp. zn.  8OdK/101/2019 bolo je neúspešné.

 

JUDr. Michaela Voleková, správca