Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/57/2021

(FO) Danihelová Anna (27.06.1957)

Skuteckého 16 , 90101 Malacky

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
14.10.2021
Zverejnený v OV č.:
198/2021
Dlžník:
Anna Danihelová IČO 27.06.1957, , Malacky 0, 901 01 Malacky,
Správca:
JUDr. Karol Kovár , Vajnorská 8/A, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/57/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/57/2021 S310
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty.

Číslo súpisovej zložky: 1

Typ súpisovej zložky:  pozemok

Druh: zastavaná plocha a nádvorie

Výmera v m2 :  215

Štát : Slovenská republika

Obec: Veľké Leváre

Katastrálne územie : Veľké Leváre

List vlastníctva číslo: 259

Parcelné číslo: 988/16

register : C KN

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/5

Deň zaradenia/deň zápisu: 04.10.2021

Súpisová hodnota majetku (aj mena):  3.200 ,- Eur

Dôvod zapísania do súpisu : § 167j Zákona č. 7/2005 ZKR o konkurze a reštruktualizácii

 

Číslo súpisovej zložky: 2

Typ súpisovej zložky:  stavba

Druh: rodinný dom

Súpisné číslo : 335

Štát : Slovenská republika

Obec: Veľké Leváre

Katastrálne územie : Veľké Leváre

List vlastníctva číslo: 259

Parcelné číslo: 988/16

register : C KN

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/5

Deň zaradenia/deň zápisu: 04.10.2021

Súpisová hodnota majetku (aj mena):  8.000,- Eur

Dôvod zapísania do súpisu : § 167j Zákona č. 7/2005 ZKR o konkurze a reštruktualizácii

 

V Bratislave, dňa  11.10.2021,     JUDr. Karol Kovár, správca