Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/207/2021

(FO) Príhoda Peter (25.07.1968)

Hromoš 1, 06545 Hromoš

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
14.10.2021
Zverejnený v OV č.:
198/2021
Dlžník:
Peter Príhoda IČO 25.07.1968, , Hromoš 1, 06545 Hromoš,
Správca:
JUDr. Miroslav Ondrušek , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
3OdK/207/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/207/2021 S1885
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Oznam o zámere zostaviť rozvrh

JUDr. Miroslav Ondrušek konkurzný správca dlžníka: Peter Príhoda, nar. 25.07.1968, trvale bytom: Hromoš 1, 065 45 Hromoš, podnikajúci pod obchodným menom Peter Príhoda, IČO: 34 919 171, s miestom podnikania Hromoš 1, 065 45 Hromoš, sp. zn.: 3OdK/207/2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, oznamuje zámer zostaviť rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.

V zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení: „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“

JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

V Bardejove, dňa 11.10.2021