Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/285/2021

(FO) Kaša Milan (19.01.1985)

Vysoké Tatry 14660, 05960 Vysoké Tatry

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
19.10.2021
Zverejnený v OV č.:
201/2021
Dlžník:
Milan Kaša IČO 19.01.1985, , Tatranská Lomnica 14660, 05960 Vysoké Tatry,
Správca:
JUDr. Miroslav Ondrušek , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
3OdK/285/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/285/2021 S1885
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka: Milan Kaša, nar. 19.01.1985, trvale bytom: Tatranská Lomnica 14660, 059 60 Vysoké Tatry, podnikajúci pod obchodným menom Milan Kaša, IČO: 48 275 735, s miestom podnikania Tatranská Lomnica 14660, 059 60 Vysoké Tatry, sp. zn.: 3OdK/285/2021

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

V Bardejove, dňa 14.10.2021

JUDr. Miroslav Ondrušek – správc