(PO) SNOWDROP s.r.o. s likvidáciou, IČO 35967251

Klincová 37, 82108 Bratislava-ružinov

Zastavenie konkurzného konania
Dátum vydania:
11.10.2021
Dátum zverejnenia:
19.10.2021
Zverejnený v OV č.:
201/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
4K/31/2021
ICS:
1121204697
Vydal:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
SNOWDROP s.r.o. s likvidáciou IČO 35967251, , Klincová 37, 82108 Bratislava-ružinov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
SNOWDROP s.r.o. s likvidáciou IČO 35967251, , Klincová 37, 82108 Bratislava-ružinov, Slovenská republika JUDr. Martin Aksamit , Michalská 14, 81101 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SNOWDROP s. r. o. s likvidáciou, so sídlom Klincová 37, Bratislava, IČO: 35 967 251, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom kancelárie Michalská 14, Bratislava, zn. správcu S 1659 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SNOWDROP s. r. o. s likvidáciou, so sídlom Klincová 37, Bratislava, IČO: 35 967 251
Rozhodnutie:
Súd konkurzné konanie voči dlžníkovi: SNOWDROP s. r. o. s likvidáciou, so sídlom Klincová 37, Bratislava, IČO: 35 967 251 zastavuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania sa považuje za pristúpenie do konkurzného konania. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (§125 CSP). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Oznam: