Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/222/2021

(FO) Nagyová Beáta (29.04.1978)

Nová 291/19 , 93556 Mýtne Ludany

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
20.10.2021
Zverejnený v OV č.:
202/2021
Dlžník:
Beáta Nagyová IČO 29.04.1978, , Nová 291/19, 935 56 Mýtne Ludany,
Správca:
, Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/222/2021
Spisová značka správcu:
28OdK/222/2021 S1812
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“). Informácie uvedené v čl. 54 ods. 1 a 2 Nariadenia sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý je uverejnený na Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“ vo všetkých úradných jazykoch Únie.

V súlade s článkom 54 Nariadenia si každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom sa začalo konanie. Pohľadávku možno prihlásiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky v zmysle čl. 55 cit. nariadenia, alebo inými prostriedkami. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania. Zahraničným veriteľom sa podľa cit. Nariadenia rozumie veriteľ, ktorý má obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánom sociálneho zabezpečenia členských štátov.

Štandardný formulár prihlášky pohľadávok, ktorý môžu zahraniční veritelia použiť na prihlasovanie pohľadávok, ako sa uvádza v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe II k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní.

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true

PRÍLOHA I k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

BG Съобщение за производство по несъстоятелност

ES Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS Oznámení o insolvenčním řízení

DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN Notice of insolvency proceedings

ET Maksejõuetusmenetluse teatis

EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT Avviso di procedura d'insolvenza

LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT Pranešimas apie nemokumo bylą

HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL Kennisgeving van insolventieprocedure

PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT Aviso sobre processo de insolvência

RO Notificare privind procedura de insolvență

SK Oznam o insolvenčnom konaní

SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní (ďalej aj „Nariadenie“), ako správca dlžníka: Beáta Nagyová, nar. 29.04.1978, bytom Nová 291/19, 935 56 Mýtne Ludany (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 28OdK/222/2021 zo dňa 08.10.2021 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a za správcu súd ustanovil KASATKIN Recovery, k. s.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015 (hereinafter also the "Regulation"), as the insolvency practitioner of the debtor: Beáta Nagyová, born on 29.04.1978, residence at Nová 291/19, 035 56 Mýtne Ludany (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Nitra, proc. no: 28OdK/222/2021, dated as of September 13, 2021 (hereinafter the “Resolution”) proclaimed bankruptcy to the property of Debtor and simultaneously appointed KASATKIN Recovery, k.s. as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).

1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV

1. IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS

Týmto Vás v súlade s článkom 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu Dlžníkovi (uvedenému v bode 2 tohto formulára) sa začalo insolvenčné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči Dlžníkovi.

Ak ste boli vyzvaný́, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý́ si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK

(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN

(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)

V prípade, ak zahraničný́ veriteľ nevyužije na prihlásenie pohľadávky štandardný́ formulár, jeho prihláška musí obsahovať náležitosti uvedené v článku 55 ods. 2 Nariadenia;

You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency proceedings have been opened in another Member State with regard to your debtor (indicated in point 1 of this form). You are invited to lodge any claims you have against the debtor, as set out below.

If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims which can be downloaded from the following link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK (in Slovak, see Annex 2)

http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN (in English, see Annex 2)

When a creditor lodges its claim by means other than the standard form, the claim shall contain the information referred to article 55 paragraph 2 of the Regulation.

Jazyk / Language

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý́́ daný́ členský štát uviedol ako ním akceptovateľný́ (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice. europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].

Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).

Ďalšie informácie / Additional information

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený́ len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený́ v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý́ veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý́ sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa;

b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný́;

c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný́ alebo zmluvný́ úrok, obdobie, za ktorý́ sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje;

e. povaha pohľadávky;

f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý́ majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak

h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates below:

a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor;

b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different;

c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;

d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs;

e. the nature of the claim;

f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are

h. covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the registration number; and

i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.

Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz:

https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true

Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:

https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true

ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link:

[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]

You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through the following website of the European e-Justice Portal:

https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246 sk.do?init=true

as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Náležitosti prejedávanej veci

Details of the case

1. DLŽNÍK/ DEBTOR

1.1 2. Priezvisko / Family name: Nagyová

1.1.3. Meno / Name: Beáta

1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie) / Registration number (to be filled in if there is one under the national law in the Member State where insolvency proceedings have been opened): 29.04.1978

1.3. Adresa / Adress:

1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Nová 291/19

1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 935 56 Mýtne Ludany

1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika

2. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE

2. THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED

2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s Úpadcom / Type of insolvency proceedings opened with regard to the debtor: oddlženie konkurzom / personal insolvency

2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening of insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848):  16.10.2021

2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:

2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Nitra / District court Nitra

2.3.2. Adresa / Adress: Štúrova 9

2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 949 68 Nitra

2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic

2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 28OdK/222/2021

2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner appointed in the proceedings:

2.5.1. Názov/Meno / Name: KASATKIN Recovery, k.s.

2.5.2. Adresa / Adress:

2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Svätoplukova 1

2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 940 02 Nové Zámky

2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic

2.5.2.4. E-mail: recovery@kasatkin.sk

Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok

Information concerning the lodgement of claims

3. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK

Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára.

3. BODY OR AUTHORITY EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS

The insolvency practitioner indicated in point 2.5 of this form.

4. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK

E-mailom (na nasledujúcu adresu): povinne poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý́ je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

4. MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS MAY BE SUBMITTED

By email (to the following email address): compulsorily by post (to the postal address indicated under point (3).

The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books.

5. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK

Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: základná prihlasovacia lehota do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z)

5. TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS

Claims shall be lodged at the latest: The claim has to be delivered to the office of Insolvency practitioner within the registration period of 45 days from the day of declaration of the insolvency.

6. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE 5

· Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým došlo pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok

· Na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa bodu 5 sa neprihliada a pohľadávka sa považuje za nezabezpečenú.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.

6. CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN POINT 5

· Loss of voting rights in any decision-making process or at a meeting of creditors that occurred before the filing (or delivery) of the claim application

· Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in point 5 are not taken into account and the claim is considered as unsecured.

Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be considered as claims. The insolvency practitioner is not obliged to request creditor to amend or to correct an incorrect or incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new one .

7. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK

Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8 štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3 štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).

7. OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN LODGING YOUR CLAIM

The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form ‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).

8. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ VECNÝM PRÁVOM

· v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,

· pohľadávky nemusíte prihlásiť,

· musíte prihlásiť len tú časť pohľadávok, ktorá nie je krytá hodnotou zabezpečenia alebo nie je prednostná;

· musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené]

· iné (uveďte): poradie zabezpečovacieho práva, deň vzniku, deň registrácie, čas registrácie, druh zabezpečovacieho práva

Rovnakým spôsobom ako je popísaný́ v bode 4 tejto výzvy uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný́ na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.

8. OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM

· you must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,

· you no need to lodge your claims,

· you only need to report the part of the receivables that is not covered by the security value or is not preferred; or

· you must indicate the amount up to which the claims are secured.

· other (specify): order of security right, date of creation, date of registration, time of registration, type of security right Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as described in article 4 of this notice. The condition on which the claim is dependent has to be stated in the registration form. Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the  security right.

9. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.

9. FURTHER INFORMATION WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR

This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the European Union than the Slovak Republic.

KASATKIN Recovery, k.s., správca / insolvency practitioner