(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
21.10.2021
Zverejnený v OV č.:
203/2021
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Text:

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn.: 2K/7/2018, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2  zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 a zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 814 99 Bratislava, IČO: 35776005.

Poučenie:

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Banskej Bystrici, dňa 18.10.2021

Advisors k.s.

správca