(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Súd n a r i a ď u j e neodkladné opatrenie, ktorým ukl...
Dátum vydania:
26.10.2021
Dátum zverejnenia:
03.11.2021
Zverejnený v OV č.:
211/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
4K/16/2016
ICS:
6116205347
Vydal:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
STONTEC s.r.o. "v likvidácii IČO 36632716, , Námestie slobody 46, 98601 Fiľakovo, Slovenská republika
Navrhovatelia:
STONTEC s.r.o. "v likvidácii IČO 36632716, , Námestie slobody 46, 98601 Fiľakovo, Slovenská republika Slavomír Jančiar, Mgr. , J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STONTEC, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36 632 716, správcom konkurznej podstaty ktorého je WITT & KLEIM RENEWALS k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 767 159, značka správcu S1971, o návrhu správcu na nariadenie neodkladného opatrenia, takto
Rozhodnutie:
Súd n a r i a ď u j e neodkladné opatrenie, ktorým ukladá predchádzajúcej správkyni JUDr. Eve Háberovej, dátum narodenia 08.02.1963, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1367 povinnosť vydať a/ všetky a akékoľvek dokumenty, listiny a iné súčasti správcovského spisu vedeného podľa ustanovení zákonov č. 7/2005 Z.z., 8/2005 Z.z. a vyhlášok č. 665/2005 Z.z. a 666/2005 Z.z., ktorý bol vedený predchádzajúcou správkyňou, JUDr. Evou Háberovou, dátum narodenia 08.02.1963, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1367 a predchádzajúcou správkyňou, JUDr. Danielou Komorovou, dátum narodenia 17.04.1958, so sídlom kancelárie Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S668 v konkurze vedenom na majetok úpadcu; b/ všetky a akékoľvek dokumenty a listiny, ktorými disponuje, vrátane dokumentov a listín získaných od predchádzajúcej správkyne JUDr. Daniely Komorovej, dátum narodenia 17.04.1958, so sídlom kancelárie Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S668, a ktoré nie sú súčasťou správcovského spisu vedeného v konkurze vedenom na majetok úpadcu, ak takéto existujú; c/ všetky a akékoľvek elektronicky alebo listinne vedené tabuľky, zoznamy a iné evidenčné pomôcky vedené podľa ustanovení zákonov č. 7/2005 Z.z., 8/2005 Z.z. a vyhlášok č. 665/2005 Z.z. a 666/2005 Z.z. predchádzajúcou správkyňou, JUDr. Evou Háberovou, dátum narodenia 08.02.1963, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1367 a predchádzajúcou správkyňou, JUDr. Danielou Komorovou, dátum narodenia 17.04.1958, so sídlom kancelárie Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S668 v konkurze vedenom na majetok úpadcu; d/ všetky a akékoľvek dokumenty a listiny súvisiace s bankovými účtami, na ktorých sú uložené výnosy zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu na majetok úpadcu, ktoré bolo vykonané predchádzajúcou správkyňou, JUDr. Evou Háberovou, dátum narodenia 08.02.1963, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1367 a/alebo predchádzajúcou správkyňou, JUDr. Danielou Komorovou, dátum narodenia 17.04.1958, so sídlom kancelárie Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S668 alebo súvisiace s bankovými účtami, na ktorých sú uložené peňažné prostriedky úpadcu podliehajúce konkurzu ako aj informácie o týchto bankových účtoch najmenej v rozsahu i. obchodné meno / názov bankovej inštitúcie; ii. číslo bankového účtu v tvare IBAN; iii. osoba vedená ako oprávnená na vykonávanie transakcií s peňažnými prostriedkami uloženými na účte; iv. zostatok na účte ku dňu 04.08.2021 a to k rukám správcu Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159, zn. správcu S1971S1971, do troch dní odo dňa doručenia tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, komu sa neodkladným opatrením uložila povinnosť. Odvolanie sa musí podať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia inak ako zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Oznam: