(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Odvolanie správcu
Dátum vydania:
25.10.2021
Dátum zverejnenia:
03.11.2021
Zverejnený v OV č.:
211/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/51/2016
ICS:
1116220595
Vydal:
JUDr. Milan Krajči
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava, Slovenská republika Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika Ing. Mgr. Jana Pecníková , Karloveská 6C, 84101 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, správcom ktorého je: Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1450, takto
Rozhodnutie:
Súd odvoláva Ing. Annu Bružeňákovú, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1450 z funkcie správcu úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: