(PO) AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s.r.o., IČO 36019542

Kremnička 3 , 97405 Banská Bystrica

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87 BANSK...
Dátum zverejnenia:
05.11.2021
Zverejnený v OV č.:
213/2021
Krajský súd v Banskej Bystrici
36K/29/2003, AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica s.r.o. "v konkurze", IČO: 36019542, Kremnička 3, Banská Bystrica,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87  BANSKÁ  BYSTRICA 1

oddelenie obchodného súdnictva

 

U p o v e d o m e n i e

o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty

a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov konkurznej podstaty

 

 

V konkurznej veci úpadcu: AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica s. r. o. „v konkurze“, Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 019 542, sp. zn.:  36K/29/2003,

správca konkurznej podstaty: Mgr. Pavol Karman, Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina.

 

 

            Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správca konkurznej podstaty predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu (ďalej len „konečná správa“) zo dňa 02.11.2021, doručenú súdu dňa 02.11.2021.

 

            Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 10.11.2021.  

 

 

Poučenie:

Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola správa vyvesená na úradnej tabuli súdu, podať proti nej námietky na tunajší súd (ust. § 29  ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov).

Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté (ust. § 97 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

 

 

V Banskej Bystrici dňa 03.11.2021

 

 

 

                                                                                   JUDr. Mária Michaleková

                                                                                      vyššia súdna úradníčka