Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/285/2021

(FO) Kaša Milan (19.01.1985)

Vysoké Tatry 14660, 05960 Vysoké Tatry

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.11.2021
Zverejnený v OV č.:
216/2021
Dlžník:
Milan Kaša IČO 19.01.1985, , Vysoké Tatry 14660, 05960 Vysoké Tatry,
Správca:
JUDr. Miroslav Ondrušek , Radničné námestie 33, 08501 Bardejov,
Spisová značka súdu:
3OdK/285/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/285/2021 S1885
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Ondrušek konkurzný správca dlžníka: Milan Kaša, nar. 19.01.1985, trvale bytom: Tatranská Lomnica 14660, 059 60 Vysoké Tatry, sp. zn.: 3OdK/285/2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Miroslav Ondrušek – správca