Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: LEGATOs...
Dátum vydania:
3.11.2021
Dátum zverejnenia:
11.11.2021
Zverejnený v OV č.:
217/2021
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/65/2019
ICS:
1119214893
Vydal:
JUDr. Ivona Hrčeková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava, Slovenská republika LEGATOs RECOVERY, k.s. , Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Limbašské družstvo, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 630 615, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Limbašské družstvo, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 630 615,
Rozhodnutie:
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: LEGATOs RECOVERY k.s., so sídlom Mierová 650/ 56, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1755, preddavok vo výške 1.500,00 eura, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 89/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Oznam: