(PO) IMKARS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov, IČO 31696872

Ruskovská ulica , 07501 Trebišov

Ustanovenie správcu
Dátum zverejnenia:
12.11.2021
Zverejnený v OV č.:
218/2021
Krajský súd v Košiciach
3K/23/2005, IMKARS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov, IČO: 31696872, Ruskovská ulica , Trebišov, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                         ECLI:SK:KSKE:2021:7005201997.11                               

 

                                                                                                                   Sp. zn.: 3K/23/2005 -

                                                                                                                       IČS:  7005201997                               

                                                                        UZNESENIE

 

          Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: IMKARS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov, Ruskovská ulica, Trebišov, IČO: 31 696 872, o žiadosti správcu  na zbavenie funkcie správcu konkurznej podstaty takto

                                                                       r o z h o d o l :

 

            I. Zbavuje   JUDr. Tomáša Kališku, Žriedlová 3, Košice, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

            II. Ustanovuje   EU-Bankruptcy, k.s., Andreja Hlinku 3118, Čadca, do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku ( § 66 ods. 3 ZKV ), na  Krajský súd v Košiciach, v troch písomných vyhotoveniach [§ 362 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“)].

Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom súde  (§ 362 ods. 2 C.s.p.).

Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné (§ 358 C.s.p.).

V  zmysle § 363 C.s.p., v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

V zmysle § 364 C.s.p., rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

V zmysle § 365 ods. 1 C.s.p., odvolanie možno odôvodniť len tým,  že:

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) Súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa § 365 ods. 2 C.s.p., odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.

Podľa § 365 ods. 3 C.s.p., odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania

 

V Košiciach dňa 8. novembra 2021

 

                                                                                              JUDr. Rastislav Pella

                                                                                                             sudca

 

Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Patakiová