Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/214/2021

(FO) Horváth Dušan (03.03.1957)

Severná 2088, 08301 Sabinov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
12.11.2021
Zverejnený v OV č.:
218/2021
Dlžník:
Dušan Horváth IČO 03.03.1957, , Severná 44, 083 01 Sabinov,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
5OdK/214/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/214/2021 S1884
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznámenie o ukončení konkurzu

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka - Dušan Horváth, nar. 03.03.1957, trvale bytom Severná 44, 083 01 Sabinov v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/214/2021, týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Dušan Horváth, nar. 03.03.1957, trvale bytom Severná 44, 083 01 Sabinov  sa končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov, rovnako  zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1§ 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.

Mgr. Matej Ambroz, správca