Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/249/2021

(FO) Halásziková Katarína (29.04.1987)

Sústružnícka ul. 1367, 94501 Komárno

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
18.11.2021
Zverejnený v OV č.:
221/2021
Dlžník:
Halásziková Katarína IČO 29.04.1987, , Sústružnícka 1367/18, 94501 Komárno,
Správca:
Mgr. Peter Páll , Podzámska 2959/18A, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
23OdK/249/2021
Spisová značka správcu:
23OdK/249/2021 S1945
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

 

Mgr. Peter Páll, správca dlžníkaKatarína Halásziková, nar.: 29.04.1987, bytom: Sústružnícka 1367/18, 945 01 Komárno, podnikajúca pod obchodným menom: Katarína Halásziková, s miestom podnikania: Sústružnícka 1367/18, 945 01 Komárno, IČO: 52 216 098, v súlade s ust. §  32 ods. 21 ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok prihláseným veriteľom. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie správcom podľa rozhodnutia príslušného orgánu.

 

Číslo účtu IBAN: SK94 1100 0000 0029 4507 4788, vedený v Tatra banke, a.s.

 

Výška kaucie: v súlade s ust. §-u 32 ods. 19 ZoKR dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €. 

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

 

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. 

 

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

 

 

V Nitre dňa 12.11.2021

Mgr. Peter Páll, správca