Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/208/2021

(FO) Gašparovič Jozef (08.01.1948)

Ružová 188, 97245 Bystričany

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
19.11.2021
Zverejnený v OV č.:
222/2021
Dlžník:
Gašparovič Jozef IČO 08.01.1948, , Ružová 188 / 8, 97245 Bystričany,
Správca:
JUDr. Juraj Macík , Piaristická 276/46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/208/2021
Spisová značka správcu:
38OdK/208/2021 S1707
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1707, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Gašparovič, nar. 08.01.1948, trvale bytom Ružová 188/8, 972 45 Bystričany, sp. zn. 38OdK/208/2021 týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:

Hnuteľná vec:

Popis

ks

Výrobné číslo

Evidenčné číslo

Rok výroby

Spoluvlastnícky podiel dlžníka

Stav

Súpisová hodnota v €

ŠKODA FABIA COMBI

1

TMBJB16Y913182296

PD344CZ

2001

1/1

Jazdené, v premávke

500,00

Deň zapísania do súpisu: 07.09.2021

Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR

JUDr. Juraj Macík, správca