Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/71/2021

(FO) Hír Atila (01.10.1965)

Bajč 114, 94654 Bajč

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
19.11.2021
Zverejnený v OV č.:
222/2021
Dlžník:
Hír Atila IČO 01.10.1965, , Bajč 114, 94654 Bajč,
Správca:
, Svätoplukova 1, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
23OdK/71/2021
Spisová značka správcu:
23OdK/71/2021 S1812
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka: Atila Hír, narodený 01.10.1965, trvale bytom Bajč 114, 946 54 Bajč , týmto v súlade s ust. § 167u odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty. Správca zároveň uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.

Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

KASATKIN Recovery, k. s., správca