Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/56/2021

(FO) Šarközyová Denisa (13.04.1991)

Hlavná 316/39 , 90065 Záhorská Ves

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
23.11.2021
Zverejnený v OV č.:
224/2021
Dlžník:
Šarközyová Denisa IČO 13.04.1991, , Hlavná 316/39, 90065 Záhorská Ves,
Správca:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl , Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/56/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/56/2021 S459
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, správca dlžníka: Denisa Šarközyová, nar. 13.4.1991, bytom Hlavná 316/39, 900 65 Záhorská Ves, v konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 31OdK/56/2021 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 18.11.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

 

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca