Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/56/2021

(FO) Šarközyová Denisa (13.04.1991)

Hlavná 316/39 , 90065 Záhorská Ves

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
26.11.2021
Zverejnený v OV č.:
227/2021
Dlžník:
Šarközyová Denisa IČO 13.04.1991, , Hlavná 316/39, 90065 Záhorská Ves,
Správca:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl , Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/56/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/56/2021 S459
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 31OdK/56/2021 zo dňa 9.9.2021 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Denisa Šarközyová, nar. 13.4.1991, bytom Hlavná  316/39, 900 65 Záhorská Ves a ustanovil ma za správcu a zároveň rozhodol o oddĺžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 179/2021 zo dňa 17.9.2021 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 18.9.2021.

 

Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 18.11.2021 predložil súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak, ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR oznamujem týmto, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. 

 

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca