Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.11.2021
Zverejnený v OV č.:
229/2021
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17 / 0, 85104 Bratislava,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/68/2018
Spisová značka správcu:
8K/68/2018 S1690
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Text:

JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, ako  správca úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47404116, týmto oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa. Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v kancelárii na adrese: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava každý pracovný deň v úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0901 919 180, e-mail:  office@agbr.sk

Poučenie:

Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“

V Bratislave, dňa 25.11.2021

JUDr. Vojtech Agner, správca úpadcu