Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/322/2021

(FO) Karvayová Eva (26.09.1981)

Harmanec 23, 97603 Harmanec

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.11.2021
Zverejnený v OV č.:
229/2021
Dlžník:
Karvayová Eva IČO 26.09.1981, , Harmanec 23, 97603 Harmanec,
Správca:
, Komenského 14A, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/322/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/322/2021 S1812
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka – Eva Karvayová, nar. 26.09.1981, trvale bytom Harmanec 23, 976 03 Harmanec, podnikajúci pod obchodným menom: Eva Karvayová, s miestom podnikania Harmanec 23, 976 03 Harmanec, IČO: 47064587 (ďalej len „Dlžník“), týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 25.11.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na podnet veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka