Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/292/2021

(FO) Tremba Rudolf (17.05.1988)

Nábrežie Rimavy 450, 98101 Hnúšťa

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
01.12.2021
Zverejnený v OV č.:
230/2021
Dlžník:
Tremba Rudolf IČO 17.05.1988, , Nábrežie Rimavy 450 / 7, 98101 Hnúšťa,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/292/2021
Spisová značka správcu:
4OdK/292/2021 S1878
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka Rudolf Tremba, nar. 17.05.1988, Nábrežie Rimavy 450/7, 981 01 Hnúšťa, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon. 4OdK/292/2021, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") oznamuje, že ku dňu 28.11.2021 nebol zistený majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný.

Správca týmto vyzýva veriteľov k postupu uvedenému v ust. § 166i ods. 2 ZKR, t. j. vykonaniu úkonov smerujúcich k určeniu rozsahu a hodnoty majetku dlžníka, a to v lehote 14 dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia. V opačnom prípade bude konkurz vyhlásený na majetok dlžníka ukončený v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR.

Recovery group, k. s.

za spoločnosť

Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár