Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/267/2021

(FO) Roháč Štefan (09.01.1960)

Levice 3555, 93401 Levice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
02.12.2021
Zverejnený v OV č.:
231/2021
Dlžník:
Roháč Štefan IČO 09.01.1960, , Levice 3555, 93401 Levice,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/267/2021
Spisová značka správcu:
28OdK/267/2021 S12
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28OdK/267/2021 zo dňa 18.11.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka, a to Štefan ROHÁČ, nar. 9.1.1960, bytom Krížny vrch 3555, 934 01 Levice,  a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca oznamuje, že do správcovského spisu č.k. 28OdK/267/2021 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu, a to v pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod.

Súčastne správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu: tel.č.: 035/6420742, mobilné čísla: 0915 728 722, 0918 907 248, ako aj kontakt pre elektronickú komunikáciu: e-mail: suchanova.vlasta@gmail.com

JUDr. Vlasta Suchanová, správca