Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/267/2021

(FO) Roháč Štefan (09.01.1960)

Levice 3555, 93401 Levice

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.12.2021
Zverejnený v OV č.:
231/2021
Dlžník:
Roháč Štefan IČO 09.01.1960, , Levice 3555, 93401 Levice,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/267/2021
Spisová značka správcu:
28OdK/267/2021 S12
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca dlžníka: Štefan ROHÁČ, nar. 9.1.1960, bytom Krížny vrch 3555, 934 01 Levice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 28OdK/267/2021   týmto v súlade s § 32 ods. 7, ods. 19, ods. 21 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to účet vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky pod č. účtu

IBAN:         SK51 1111 0000 0013 3733 8001

V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a/ bolo podané na predpísanom tlačive,

b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu . 

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca