(PO) Trade servis plus, s.r.o., IČO 35777451

Krížna 52, 82108 Bratislava

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
06.12.2021
Zverejnený v OV č.:
233/2021
Dlžník/Úpadca:
Trade servis plus, s.r.o. IČO 35777451, , Krížna 52 / 0, 82108 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 82105 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/3/2017
Spisová značka správcu:
37K/3/2017 S1639
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Insolvency k.s., správca úpadcu Trade servis plus, s.r.o. v konkurze, so sídlom Krížna 52, 821 08 Bratislava, IČO: 35 777 451, podľa § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať 22.12.2021 o 13:00 hod. v kancelárii správcu na Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava (1. poschodie) s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Voľba zástupcu veriteľov

3. Záver

Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby originál aktuálneho výpisu z Obchodného registra (prípadne iného registra, ak sa nezapisujú do Obchodného registra) spolu s platným dokladom totožnosti štatutárneho zástupcu.

Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.