(PO) NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31344551

ul. Hattalu 2053, 02601 Dolný Kubín

ECLI:SK:KSBB:2021:6000898463.18 Sp. zn.: 36K/77/2000 - ...
Dátum zverejnenia:
07.12.2021
Zverejnený v OV č.:
234/2021
Krajský súd v Banskej Bystrici
36K/77/2000, NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným "v konkurze", IČO: 31344551, Ul. Hattalu 2053 , Dolný Kubín,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

  ECLI:SK:KSBB:2021:6000898463.18                               

 

                                                                                              Sp. zn.: 36K/77/2000 - 2568

                                                                                                    IČS:  6000898463                               

UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, „v konkurze“, so sídlom ul. Hattalu 2053, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 344 551, v mene ktorého koná správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Ivica Firstová, so sídlom Radlinského 1709/28, 026 01 Dolný Kubín o návrhu na schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty úpadcu, vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov konkurznej podstaty takto

 

r o z h o d o l :

 

Súd prepracovanú konečnú správu o speňažení majetku z podstaty úpadcu NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, „v konkurze“, Ulica  Hattalu 2053, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 344 551 a vyúčtovanie odmeny a výdavkov terajšieho správcu JUDr. Ivici Firstovej, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín a bývalého správcu JUDr. Jozefa Hlinčíka, 038 11 Belá-Dulice 161, v znení zo dňa 27. mája 2021, doručenú súdu dňa 2. júna 2021   n e s c h v á l i l .

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého  smeruje (ust. § 66c ods. 3 ZKV).

  V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§363 CSP).

Odvolanie možno odôvodniť len tým (§365 ods. 1 CSP), že

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej (§365 ods. 2 CSP).

Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 365 ods. 3 CSP).

Prostriedky procesného útoku alebo procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie možno v odvolaní použiť len vtedy, ak (§ 366 CSP)

a) sa týkajú procesných podmienok

b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu

c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo

d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.

 

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

V Banskej Bystrici dňa 23. novembra 2021

 

 

JUDr. Marián Blaha

sudca