Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/15/2021

(FO) Krajčovičová Eva (06.08.1960)

Internátna 679/41 , 97404 Banská Bystrica

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
08.12.2021
Zverejnený v OV č.:
235/2021
Dlžník:
Eva Krajčovičová IČO 06.08.1960, , Internátna 676/41, 97404 Banská Bystrica,
Správca:
, B. Bartóka 12, 97901 Rimavská Sobota,
Spisová značka súdu:
6OdK/15/2021
Spisová značka správcu:
6OdK/15/2021
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správcovská RS, k.s. so sídlom kancelárie B. Bartóka 12, 979 01  Rimavská Sobota ako správca dlžníka Eva Krajčovičová, nar. 06.08.1960, trvale bytom Internátna 676/41, 974 01  Banská Bystrica, podnikajúca pod obchodným menom Eva Krajčovičová, Internátna 676/41, 974 04  Banská Bystrica, IČO: 34 256 628  zmysle § 167l v spojení s  § 32 ods. 7 písm. b), ods. 19, ods. 20 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok  konkurzných veriteľov.

Číslo účtu je: SK98 0900 0000 0051 7786 1634.

Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: spisová značka konkurzného konania, označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

 

Ing. Monika Drugdová

Správcovská RS, k.s.

Zn. správcu: S2027